ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชังน้ำหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชังน้ำหน้า*, -ชังน้ำหน้า-

ชังน้ำหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชังน้ำหน้า (v.) dislike See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด Ops. รัก, ชอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชังน้ำหน้า
Back to top