ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉ้อฉล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉ้อฉล*, -ฉ้อฉล-

ฉ้อฉล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉ้อฉล (adj.) deceptive See also: fraudulent, dishonest Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
ฉ้อฉล (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
English-Thai: HOPE Dictionary
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud
embezzlevt. ยักยอก,ฉ้อฉล., See also: embezzlement n. ดูembezzle embezzler n. ดูembezzle
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham
English-Thai: Nontri Dictionary
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cheat๑. กลฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [ดู fraud]๒. การฉ้อโกง (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defraud๑. ฉ้อโกง (ก. อาญา)๒. ฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudกลฉ้อฉล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraudulent actการฉ้อฉล [ดู cheat และ fraud ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fraudulent conveyancesการโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉล [TU Subject Heading]
Statute of fraudบทกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อฉล [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
Which I think would interest the I.R.S., since it technically constitutes fraud.ผมว่าผมสน I.R.S. ที่เป็นกลไกเปิดโปงการฉ้อฉล
Is it a scam?- นี่เป็นเรื่องฉ้อฉลใช่มั้ย?
No doubt Yun deserves to be punished for corruption.ยุนสมควรรับแล้ว ที่ได้รับโทษเพราะฉ้อฉล
The corruption plaguing your court.ว่าการฉ้อฉลทำลายการปกครองของท่าน
But what of adultery?หล่อนคือคนฉ้อฉล ในร่างผู้มีสัตย์
If they force you to change a scientific conclusion, it's a form of science fraud by them.ถ้าเขาบังคับให้คุณเปลี่ยนแปลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ มันก็คือการฉ้อฉลทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งนั่นเอง
Your cruel and corrupt relatives have no regard for right and wrong.ญาติผู้ฉ้อฉลและโหดร้ายของเจ้า ไม่คำนึงถึงความถูกผิด
If we were in the army... we'd be expected to kill strangers every day... to profit men who're up to here in corruption.ถ้าเราอยู่ในกองทัพ เราก็ต้องฆ่าคนแปลกหน้าทุกวัน แค่เปลี่ยนมาเป็นพวกที่ฉ้อฉลแค่นั้น
Louis Tobin has asked me to emphatically restate that no other member of his family has been indicted, or even was aware of his fraud.หลุยส์ โทบิน ได้ขอใ้ห้ผมออกมา แถลงการณ์ย้ำใ้ห้ชัดเจน ว่าไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวรู้เห็น หรือตระหนักต่อการฉ้อฉลของเขา
Mrs. Tobin, do you have any reason to believe that your son was privy to your husband's fraud?คุณนายโทบิน มีเหตุผลใดๆ ที่คุณเชื่อว่าลูกชายคุณมีส่วนรู้เห็น ต่อการฉ้อฉลของสามีคุณไหมคะ?
Mrs. Tobin, you say that you knew nothing about your husband's fraud.คุณนายโทบินคุณว่าคุณไม่รู้ ไม่เห็นในการฉ้อฉลของสามีคุณ
If this number has anything to do with my father's fraud,ถ้าเบอร์นี้มีความเกี่ยวข้อง กับการฉ้อฉลของพ่อผม
These pretenders live in shadows these creatures lurk in dark corners of our society.แต่พวกฉ้อฉลพวกนี้\กบดานอยู่ในเงามืด เป็นสัตว์ร้ายซ่อนตัวอยู่ใน\มุมมืดของสังคม
"Rogue FBI agent arrests innocent man.""เอฟบีไอฉ้อฉล จับคนบริสุทธิ์"
All because our country has long been corrupt and weak, writhing in pain.ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะประเทศชาติของเรา เต็มไปด้วยความฉ้อฉลมานาน ซ้ำยังอ่อนแอ
It is said that the Qing government has to mobilize the army from Hubei province to Sichuan.เพื่อปกป้องทางรถไฟจาก รัฐบาลในราชวงศ์ชิงที่ฉ้อฉลพึ่งพาไม่ได้ พูดกันว่ารัฐบาลของชิงได้เคลื่อนทัพ จากมณฑลหูเป่ยไปยังเสฉวน
Your money will support the corrupt Qing government, in exchange for what?เงินของคุณมีแต่จะสนับสนุน รัฐบาลของราชสำนักชิงที่ฉ้อฉล แล้วคุณได้อะไรตอบแทนมา
After the embezzlement scandal there was no one with obvious changes to property or position.หลังจากข่าวลือเรื่องการฉ้อฉล ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินและตำแหน่งเลย
Minister Lim had no reason to get his hands dirty on embezzled funds?เสนาอิมไม่มีเหตุที่จะต้องเอาตัวเข้ายุ่งกับเรื่องเงินฉ้อฉลหรือ?
The root of embezzlement and virtuous widow is the same.รากเหง้าของการฉ้อฉล และเงื่อนการตายของหม้ายพรหมจรรย์เป็นเรื่องเดียวกัน
Mrs. Kim knew that embezzled funds were turning into painting from the start.แม่นางคิมรู้ว่าเงินที่ถูกฉ้อฉลถูกเปลี่ยนให้เป็นภาพวาด ตั้งแต่แรก
Lim embezzled the funds to get the paintings then, used the painting to launder money.อิมฉ้อฉลเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งภาพวาด แล้วใช้ภาพวาดเพื่อฟอกเงิน
Embezzled funds turned into paintings.เงินจากการฉ้อฉลถูกเปลี่ยนเป็นภาพวาด
This will be enough to frame Han for the embezzlement.นี่ก็พอเพียงที่จะใส่ร้ายเจ้าฮัง ว่าฉ้อฉลแล้ว
Come forth and confess of your conspiracy to bribe officials with embezzled funds and from illicit trading of wolfsbane.ยอมรับแผนการเลวร้ายของเจ้า ที่ติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยเงินที่ฉ้อฉล และค้าขายดอกพิษหมาป่าอย่างผิดกฎหมายมาเสียดีๆ
You know, embezzlement, adultery.คุณก็รู้ การฉ้อฉล ล่วงประเวณี
Victims of an American culture in which greed, irresponsibility and fraud were openly encouraged.เหยื่อวัฒธรรมอเมริกันที่โลภ ไม่รับผิดชอบ และฉ้อฉล ซึ่งสงเสริมอย่างเปิดเผย
The gods whisper of deceit and treachery.พระผู้เป็นเจ้ากระซิบบอกถึงความฉ่อฉลกลโกง
Christopher Pelant, you are under arrest for violating the federal computer fraud and abuse statute 18 U.S.C. 1030.คริสโตเฟอร์ พาลานท์ คุณถูกจับภายใต้ข้อหาละเมิด ว่าด้วยการฉ้อฉลและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง กับคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลกลาง
Becca Winstone was dirty all along.ฟังนะ อย่างน้อยเราก็รู้แล้ว เบ็คก้า วินสโตน ฉ้อฉลมาโดยตลอด
Our kingdom is corrupt and immoral.พระราชาของเราช่างฉ้อฉลและไร้ศีลธรรม
That you're a coward and a liar, putting your life above theirs.ว่านายเป็นคนขี้ขลาด และฉ้อฉล คิดว่าสามารถใช้ชีวิต อยู่เหนือคนอื่น
You also know that Federal Income Tax is government-sanctioned theft intended to prop up a global conspiracy of bankers?แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าภาษีรายได้ของรัฐบาลกลาง คือการฉ้อฉลแบบถูกกฎหมาย ด้วยการสมคบคิด กับธนาคารทั่วโลก
A grand old city choking on violence, corruption, and deceit.นครเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยความรุนแรง ฉ้อฉลและหลอกหลวง
A grafter. A con man trapped in a river of boiling tar.คนกินสินบน นักฉ้อฉลที่จมในน้ำมันดิบเดือด
We both want to take down the corrupt institutions that control society.เราทั้งคู่อยากโค่นล้มสถาบันฉ้อฉล ที่ควบคุมสังคม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉ้อฉล
Back to top