ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉายานาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉายานาม*, -ฉายานาม-

ฉายานาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉายานาม (n.) designation See also: nickname, alias Syn. สมญานาม
English-Thai: HOPE Dictionary
by-namen. ชื่อรอง,ฉายานาม,นามสกุล,ชื่อเล่น
sobriquet(โซ'บระเค) n. ชื่อเล่น,ฉายา,ฉายานาม,นามแฝง,สมญานาม pl. sobriquets, Syn. soubriquet, See also: sobriquetical adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Our Lady (n.) ฉายานามของพระนางแมรี่ซึ่งเป็นพระมารดาของพระเยซู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉายานาม
Back to top