ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จืดหมดรส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จืดหมดรส*, -จืดหมดรส-

จืดหมดรส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จืดหมดรส (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จืดหมดรส
Back to top