ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำหาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำหาย*, -จำหาย-

จำหาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำหาย (n.) crown See also: decoration for the head, diadem, headdress, tiara, coronet, circlet Syn. มงกุฎ, ชฎา, จำหัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His vitals are stable but his memory is gone.อัตราการรอดเขา ยังคงตัว แต่ความจำหายไปค่ะ
Impaired sensory awareness? Memory loss?การรับรู้ทางประสาทสัมผัสบกพร่อง ความทรงจำหายไป
I do not want those memories erased, by the struggle to fit behind a table.ฉันไม่อยากให้ความทรงจำหายไปด้วยการดิ้นรนจะไปนั่งที่เก้าอี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำหาย
Back to top