ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำหัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำหัน*, -จำหัน-

จำหัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำหัน (n.) crown See also: decoration for the head, diadem, headdress, tiara, coronet, circlet Syn. มงกุฎ, ชฎา, จำหาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำหัน
Back to top