ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำจอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำจอง*, -จำจอง-

จำจอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำจอง (v.) imprison See also: incarcerate, jail, confine Ops. ปลดปล่อย, ปล่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำจอง
Back to top