ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จานเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จานเสียง*, -จานเสียง-

จานเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จานเสียง (n.) record See also: gramophone, gramophone record, record player, music disc Syn. แผ่นเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
access armก้านเข้าถึง หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
discographer(ดิสคอก'ระเฟอะ) n. ผู้สะสมรายชื่อจานเสียง
discographyn. การสะสมรายชื่อจานเสียง
phonograph(โฟ'นะกราฟ) n. เครื่องเล่นจานเสียง,หีบเสียง
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
record playern. เครื่องเล่นจานเสียง,จานเสียง
recording(รีคอร์ด'ดิง) n. การบันทึก,สิ่งที่บันทึกไว้,จานเสียง,จานเสียง,เทปบันทึกเสียง
recording discn. จานเสียง,แผ่นเสียง
sequential fileแฟ้มลำดับหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ไปตามลำดับ (sequential) สื่อตัวอย่างที่เห็นง่ายก็คือ แถบบันทึกเพลง (tape) กว่าจะเข้าไปถึงเพลงลำดับท้าย ๆ ก็ต้องหมุนผ่านเพลงแรก ๆ ไป ก่อน ต้องรอจนกว่าจะถึงเพลงที่ต้องการ (ตรงข้ามกับ จานเสียงหรือซีดี (CD) ที่เราสามารถเลือกฟังเพลงที่ต้องการได้ทันที)
style(สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม,
stylus(สไท'ลัส) n. เข็มจานเสียง,ปากกาปากแหลมสมัยก่อนที่ใช้เขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,เข็มนาฬิกาแดด,เข็มวาดภาพ, (พืช) ท่อรังไข่,แกนดอกไม้ pl. styli,styluses
transcript(แทรสซฺ'คริพทฺ) n. สำเนา,บันทึก,ฉบับคัดลอก,ฉบับสำเนา,จานเสียง,หนังสือรับรองผลการศึกษา,แผ่นโลหะบันทึกเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
disc(n) แว่น,จาน,แผ่นเสียง,จานเสียง
disk(n) แผ่นกลม,วงจักร,จานเสียง,แผ่นเสียง
phonograph(n) หีบเสียง,เครื่องเล่นจานเสียง
record(n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม
stylus(n) เข็มจานเสียง,เหล็กจารหนังสือ,แกนดอกไม้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
needle (n.) หัวเข็ม (เครื่องเล่นจานเสียง) Syn. stylus
phonograph (n.) เครื่องเล่นจานเสียง See also: หีบเสียง Syn. record player
player (n.) เครื่องเล่นจานเสียง See also: เครื่องเล่นเทป, เครื่องบันทึกเสียง
record (n.) เครื่องเล่นจานเสียง See also: แผ่นเสียง Syn. disk, LP
stamper (n.) แม่พิมพ์จานเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I don't understand what the record has to do with any of thisแต่ฉันไม่เข้าใจนะ จานเสียงมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้
I'd be thrilled if yu'd accept this... small tokenผมจะปลื้มใจ ถ้าคุณจะยอมรับ จานเสียงนี่ไว้
Please accept this... small musical tokenช่วยกรุณารับ จานเสียงนี้ไว้ด้วย
I want you to... accept this small tokenผมอยากให้คุณ รับจานเสียงนี้ เอาไว้
Who hid the broken record inside the piano?ใครเอาเศษจานเสียงไปซ่อนไว้ในเปียโน
Even when Thomas Edison came to him with his brand new invention - the phonograph.พร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเขา -เครื่องเล่นจานเสียง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จานเสียง
Back to top