ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับเวลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับเวลา*, -จับเวลา-

จับเวลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับเวลา (v.) reckon time See also: count time
English-Thai: HOPE Dictionary
clock(คลอค) {clocked,clocking,clocks} n. นาฬิกา (แขวนหรือตั้ง) -Phr. (around the clock ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุดยั้ง ไม่พัก) vt. จับเวลา
minute(มิน'นิท) n. นาที,ระยะเวลาอันสั้น,การสรุป,บันทึกความจำ, adj. ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว,ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ,เล็กมาก,เล็กน้อยมาก,ไม่สำคัญ,สำคัญเล็กน้อย,เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt. จับเวลาเป็นนาที,บันทึกเป็นนาที, See also: minuteness n. minu
stopwatch(สทอพ'วอทชฺ) n. นาฬิกาจับเวลา
style(สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม,
time(ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
timekeeper(ไทม'คีพเพอะ) n. คนจับเวลา,คนดูเวลา,เครื่องจับเวลา,ผู้เคาะจังหวะ,ผู้บันทึกจำนวนชั่วโมงที่คนงานได้ทำงาน, See also: timekeeping n.
timepiece(ไทมฺ'พีซฺ) n. เครื่องมือจับเวลา,เครื่องคำนวณเวลา,นาฬิกา, Syn. chronometer,clock
timer(ไท'เมอะ) n. ผู้จับเวลา,ผู้จดเวลา,เครื่องจับเวลา,เครื่องควบคุมเวลา
timing(ไท'มิง) n. การจับเวลา,การเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุด,การคำนวณเวลา,การควบคุมความเร็ว,การควบคุมจังหวะ
English-Thai: Nontri Dictionary
stopwatch(n) นาฬิกาจับเวลา
timekeeper(n) ผู้จับเวลา,คนจดเวลา,เครื่องจับเวลา
timepiece(n) นาฬิกา,เครื่องจับเวลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
timerตัวจับเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metronomesเครื่องจับเวลาและจังหวะการบริหารร่างกาย, เครื่องให้จังหวะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clock (vt.) จับเวลา Syn. time, measure time
measure time (vt.) จับเวลา Syn. time
time (vt.) จับเวลา
minute (vt.) จับเวลาเป็นนาที See also: บันทึกเวลาเป็นนาที Syn. record
stopwatch (n.) นาฬิกาจับเวลา Syn. timer, timekeeper
timekeeper (n.) เครื่องจับเวลา See also: คนจับเวลา
timepiece (n.) เครื่องมือจับเวลา See also: นาฬิกา
timer (n.) ผู้จับเวลา See also: ผู้จดเวลา
timer (n.) เครื่องจับเวลา See also: เครื่องควบคุมเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Precision timekeeping like this makes our high-tech, computer-driven lifestyles possible.จับเวลาแม่นยำเช่นนี้ทำ ให้มีเทคโนโลยีสูงของเรา
Eleven hours and still counting.ผ่านไปสิบเอ็ดชั่วโมงแล้ว และยังคงจับเวลาต่อไป
What is his name? Time.จักรพรรดิองค์นั้นชื่ออะไร จับเวลา
Your time starts... nowนาฬิกาจับเวลา... . เริ่มได้
It got to a point where it sounded safe to get out... but the stopwatch still showed a couple minutes... so I trusted the math and waited.มันดูปลอดภัยพอที่จะออกไปได้แล้ว... แต่นาฬิกาจับเวลายังบอกให้รอต่ออีกหน่อย ซึ่งฉันเชื่อในคณิตศาสตร์ก็เลยรอต่อไป
It was detonated with an egg timer.มันระเบิดด้วยระบบจับเวลาเครื่องต้มไข่
You got all the timing down?นายจับเวลาทั้งหมดเอาไว้?
You know what, old-timer? That's a wonderful idea. Let's race.คุณจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวจับเวลาเก่าหรือไม่ นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม การแข่งขัน
It's got a timer on it and everything.มันจับเวลาได้ แล้วก็ทำได้ทุกอย่าง
One pull-pin starts the timer for all of us.เมื่อเข็มเริ่มเดิน มันคือการจับเวลาของพวกเรา
However, if one of you moves to retrieve a key the 60-second timer will begin for you all.อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคนใดคนนึงเคลื่อนที่ เพื่อไปเอากุญแจมา นาฬิกาจับเวลา 60 วินาที ของพวกคุณจะเริ่มขึ้น
That timer's connected to those jars.นั่นเครื่องจับเวลามันเชื่อมต่ออยู่กับเหยือกเหล่านั้น
At which point, they know when to bring in a second bomb.จากนั้น ก็จะให้หนึ่งในพวกมันจับตาดูสถานการณ์ และจับเวลาตอบสนองของตำรวจ
Lancelot, fifth son of Lord Eldred of Northumbria your time starts now.แลนซาลอต บุตรคนที่ห้าของลอร์ดเอลเดร็ดแห่งนอร์ทธัมเบรีย ...จับเวลา
The clocker said Sparkle Kid was edging on the track record at prep.คนจับเวลาบอกว่า สปาร์คเกิ้ลคิดส์ สถิติสุดยอดในตอนซ้อม
It's a timer.มันเป็นนาฬิกาจับเวลา
What about the timer? Must mean something.แต่การจับเวลา ต้องหมายถึงบางอย่าง
The stopwatch they found in the room it was set on a one-minute countdown, yes?นาฬิกาจับเวลาที่เจอในห้อง ถูกตั้งใว้ ให้นับถอยหลังหนึ่งนาทีใช่มั้ย
Are you sure you timed that right?แน่ใจนะว่าจับเวลาถูก
Chinese incense, not only to count the timeธุปจีนดอกนี้, ไม่ได้เพียงจับเวลา
Now, when you and Elizabeth enter through the West door, you will be greeted by the hymn "I was glad when they said unto me."กระหม่อมจับเวลาแล้วไม่ถึง 9 นาที ตรวจตราถ้อยคำแล้วพะยะค่ะ ท่านนายกฯ จะมาอยู่กับพระองค์ด้วย ตอนออกอากาศสด
Well, if you hadn't let the little bitch clock you, this never would have happened, right?เออ ทำไมนายไม่ตั้งนาฬิกาจับเวลาเลยล่ะ ไอ้สารเลว เรื่องนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้น ถูกไหม
Sir, we've found two bombs in the FBI with timers.ท่านครับ เราำพบระเบิดสองลูก อยู่กับเครื่องจับเวลาของ FBI
I wanna see what they're made of. I'll even time you.ข้าอยากเห็นว่าพวกเขาจะจัดการกันยังไง ข้าจะจับเวลาไว้
It's time, Mom. They record your time.เวลานะ แม่ เขาจับเวลาหนูอยู่
No, honey, but, see, the time keeper left.ไม่ลูก แต่.. คนจับเวลาไม่อยู่แล้ว
Except there's no countdown clock.ยกเว้นว่ามันไม่มีนาฬิกาจับเวลา
Steve Jefferts is an atomic scientist and master timekeeper.สตีฟ Jefferts เป็นนักวิทยาศาสตร์ อะตอมและต้นแบบจับเวลา
But as our timekeeping systems become ever-more accurate, we find that time does not flow the way we think it does.วิถีชีวิตของคอมพิวเตอร์ ที่ขับเคลื่อนไปได้ แต่เป็นระบบการจับเวลา ของเราเคยเป็นมากขึ้นที่ถูกต้อง
Yeah, is there an old-timers' game today?ครับ แต่นี่เขายังจับเวลาเกม แบบเก่าอยู่เหรอ?
We saw the counter. It's set to go off at 4:00 today.เราเห็นตัวจับเวลาด้วยครับ มันถูกตั้งให้ระเบิดตอน 4 โมงเย็นวันนี้
For doing that thing that I can't talk, blog, or tweet about. Pretty Little Liars 1x16 - Je Suis Une Amieก็เรื่องที่ห้ามพูด ห้ามลงบล็อก ห้ามทวีตไง ตรวจดูเป็นครั้งที่สองแล้วหรือยัง มีใครจับเวลาไว้อีกมั้ย
Paige: Was there a second watch? Was anyone else keeping time?มีใครคนอื่นช่วยจับเวลาอีกมั้ย
The attack will be timed so we reach the takedown point just as the target hits the stage.การบุกมีการจับเวลาไว้ ดังนั้นเราจะไปถึงจุดกำหนด พอดีกับที่เป้าหมายขึ้นเวที
Corporate sponsors want us to check that's she seaworthy before the clock strikesบริษัทผู้สนับสนุน ต้องการให้เราตรวจสอบ ว่าเธอแข็งแรงพอที่จะออกทะเล ก่อนการจับเวลา
The timer's connected to an actuator that opens a solenoid valve.ตัวจับเวลาเชื่อมต่อกับตัวกระตุ้น ซึ่งเปิดลิ้นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
A battery. If I can disrupt the power to the timer--แบตเตอร์รี่/Nถ้าผมขัดขวาดพลังงานของตัวจับเวลา...
You know, I've been timing you all day.รู้มั๊ย ว่าฉัน จับเวลาเธอมาทั้งวัน
Can you stop timing me, please?คุณช่วยเลิกจับเวลาผมได้มั๊ย? ได้โปรดหละ
I choke at timed tests. I got like a 40 on my SATs.ฉันเครียดที่มีจับเวลาทดสอบ ฉันสอบSATsได้แค่40

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับเวลา
Back to top