ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับยาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับยาม*, -จับยาม-

จับยาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับยาม (v.) prognosticate See also: prophesy, foretell, predict Syn. ดูฤกษ์ดูยาม, นับยาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับยาม
Back to top