ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัตุรัส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัตุรัส*, -จัตุรัส-

จัตุรัส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัตุรัส (n.) square See also: quadrangle Syn. สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมด้านเท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
microficheไมโครฟิชหมายถึงแผ่นไมโครฟิล์มเล็ก ๆ มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ 105 มิลลิเมตร ใช้เก็บภาพถ่ายของเอกสารโดยย่อไว้ในขนาดที่เล็กมาก เพื่อให้สะดวกในการเก็บรักษา และเป็นการประหยัดเนื้อที่ สามารถนำติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก เพราะจะเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ข้อมูลเหล่านี้จะอ่านด้วยตาเปล่าไม่ได้ ต้องใช้กล้องขยายสำหรับอ่านโดยเฉพาะ เรียกว่า microfich reader
quadratic(โควแดรท'ทิค) adj. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,เกี่ยวกับ สมการ2ชั้น,เกี่ยวกับกำลังสอง,2ครั้ง,2ชั้น
scroll barแถบเลื่อนภาพหมายถึง ปุ่มรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อยู่ริมด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ ที่ปลายแถบทั้งสองด้านจะมีลูกศรหันหัวขึ้นและลง หรือหันไปทางซ้ายและขวา บนแถบจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ เมื่อใช้เมาส์กดที่ลูกศรด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ลากสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ขึ้นหรือลง จะทำให้ข้อความหรือภาพ ที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือ เลื่อนไปทางซ้าย/ขวาได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนแถบเลื่อนภาพนี้ เรียกว่า scroll box ดู scroll box ประกอบ
scroll boxรูปสี่เหลี่ยมบนแถบเลื่อนภาพหมายถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ บนแถบเลื่อนภาพที่อยู่ด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ เมื่อใช้เมาส์กดที่รูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ แล้วลากขึ้น/ลง หรือซ้าย/ขวา จะทำให้ข้อความหรือภาพที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือเลื่อนไปซ้าย/ขวาได้ ดู scroll bar ประกอบ
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง
English-Thai: Nontri Dictionary
foursquare(adj) เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า,เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส,มีสี่มุมฉาก
quadrangle(n) รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,จัตุรัส
square(adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Latin squareจัตุรัสละติน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadrate๑. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส๒. -สี่ด้าน [มีความหมายเหมือนกับ quadrilateral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrature๑. การสร้างจัตุรัสพื้นที่เท่า๒. การประมาณพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
square๑. จัตุรัส, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส๒. กำลังสอง๓. ตาราง- [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cubeลูกบาศก์, ปริซึมซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangleรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก, รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมภายในทุกมุมเป็นมุมฉาก ในกรณีที่ด้านเท่ากันทั้ง 4 ด้าน เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้ามีด้านเท่ากันขนานกัน 1 คู่ เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
singular matrixเมทริกซ์เอกฐาน, เมทริกซ์จัตุรัส A ใด ๆ ที่ det (A)  มีค่าเป็นศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
squareรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, กำลังสอง, 1. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน 2. กำลังสองของจำนวนจริง x  ใด ๆ  หมายถึง x · x เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ x2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quad (n.) สี่เหลี่ยมจัตุรัส Syn. quadrangle, quadrate, square Ops. circle
quadrangle (n.) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส Syn. quad, quadrate, square
quadrangular (adj.) ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส Syn. rectangular, quadrilateral, plane, angular
quadrature (n.) การสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส
square (n.) สี่เหลี่ยมจัตุรัส See also: จัตุรัส Syn. quadrate, quadrilateral
square (n.) แผ่นกระดานเล่นเกมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The square with the astronomical clock.จัตุรัสที่มีนาฬิกาดาราศาสตร์ ฉันเดินผ่านมันเป็นร้อยครั้ง
Sheldon Square? Sheldon Towers?จัตุรัสเชลด้อน หอคอยเชลด้อน
It's a square. That's what you are.อ้วนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส นั่นแหล่ะเธอ
Why can't we be out in the open? Why aren't we in a square right now?ทำไมเราถึงอยู่ในที่แจ้งไม่ได้ ทำไมถึงไม่ไปอยู่ที่จัตุรัส
A house in Kay Tap Square.บ้านหลังหนึ่งในจัตุรัสเคย์ แท็บ
Located, north-west corner St. James square I thinkตรงมุมตะวันออกเฉียงเหนือ ของจัตุรัสเซนต์เจมส์
Fine, you're in Sheldon Square.ก็ได้ นายอยู่ในจัตุรัสเชลด้อน
All right. You've paid for a sweater and you're in Sheldon Square.เพราะหยิบสินค้าจากชั้นตามใจชอบ นายซื้อสเว็ตเตอร์แล้ว และอยู่ในจัตุรัสเชลด้อน
But if we went two pillows higher in the corner, we could vault the ceiling...แต่ถ้าเราจัดหมอนสองใบ ตรงมุมนั้นให้สูงอีกหน่อย เราจะสามารถสร้างเพดานโค้ง เพิ่มพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
The quad at north Virginia state, OK?ที่จัตุรัสในรัฐเวอร์จิเนียเหนือนะ
Why don't I just run down to "genius-r-us" and pick one up?มีอะไรรึเปล่า ฉันนึกว่าเรานัดเจอกันที่จัตุรัสเมือง
Details surrounding the intricate system of gas lines that run beneath the square are still forthcoming, but the majority of those lines date back to the Soviet era and have not been updated in at least. ..รายระเอียดรอบๆ ระบบท่อแก๊สอันซับซ้อน ซึ่งอยู่ภายใต้จัตุรัส ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไป แต่ท่อแก็สส่วนใหญ่นั้น มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต
Square samples 2 inches by 2 inches.สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดสองนิ้วคูณสองนิ้ว
When I was a boy, I remember seeing them put up a new tower at Torrhen's Square in a summer.ตอนข้ายังเด็ก ข้าจำได้ว่าเคยเห็นพวกมัน สร้างหอคอยแห่งใหม่ ที่จัตุรัสทอร์เฮนในฤดูร้อน
I'd heard that he'd found you somewhere close on the square.ผมได้ยินมาว่าเขาต้องการพบคุณ ที่ใดที่หนึ่งใกล้กับจัตุรัส
THIS IS RED SQUARE 20 MINUTES AGOนี่คือจัตุรัสแดง 20 นาทีที่ผ่านมา
Sometimes, I feel as though I were in a public square.บางครั้งฉันรู้สึกเหมือนอยู่ที่จัตุรัสกลางเมือง
He told everyone in the town square to keep an eye out for anyone that looks like Elena.เขาบอกทุกคนที่จัตุรัสกลางเมืองว่าให้มองหา คนที่หน้าตาเหมือนเอเลน่า
Charing Cross is made up of bits of older stations, like Trafalgar Square, Strand.สถานีแชร์ริ่งครอส ถูกสร้างขึ้นจากสถานีเก่าๆ เหมือนกับจัตุรัสทราฟัลการ์ เชื่อมโยงกัน
All of the books you have written will be gathered up and burned in St. Peter's Square.จะถูกรวบรวมขึ้นและ เผาไหม้ในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์
I shall never forget that snowy night when she hit her head in the town square.ข้าไม่มีวันลืมคืนหิมะตก เมื่อหัวเธอชนที่จัตุรัสเมือง
The Krauts are in the square!มีพวกนาซีที่จัตุรัส!
SYNTAGMA SQUARE KIOSK 1 HOURแผงสินค้าที่จัตุรัสซินแทกมา ใน 1 ชั่วโมง
Carson's bus has just arrived at Syntayma Square.รถของพาร์สันส์เพิ่งมาถึงจัตุรัสซินแทกมา
Deploy Alpha and Bravo to the square.ให้ทีมเอกับทีมบืไปที่จัตุรัส
Isolate all social media posts from the Square.ขอโพสต์ที่เกี่ยวกับจัตุรัสในโซเชื่ยลมีเดืย
I told you, Christian Dassault is going to get you killed.พบนิคกี้ พาร์สันส์ที่จัตุรัสซินแทกมา เปลี่ยนไปลงใต้ ถนนสตาดิอู ผมบอกแล้วไง คริสเตียน ดัสโซลต์จะทำให้คุณถูกฆ่าตาย
All I know is that there will always be the next kid who needs to fight their way out... by stepping into the squared circle.ผมรู้แต่ว่ายังไงก็จะมีเด็กคนต่อไป ที่จำเป็นต้องดิ้นให้หลุดจากสภาพเดิม ด้วยการก้าวสู่สังเวียนจัตุรัสนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัตุรัส
Back to top