ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดเตรียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดเตรียม*, -จัดเตรียม-

จัดเตรียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดเตรียม (v.) prepare See also: arrange Syn. เตรียม, ตระเตรียม
English-Thai: HOPE Dictionary
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
initializeเริ่มต้นหมายถึง การเตรียมการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมที่จะทำงานได้ การเริ่มต้นในอุปกรณ์ส่วนใดก็จะลบล้างข้อมูลเก่าที่บรรจุไว้ที่ส่วนนั้นหมดไป สำหรับเครื่องแมคอินทอช คำ "intialize" จานบันทึก มีความหมายเหมือนคำ format ในระบบดอส กล่าวคือ แปลว่า จัดเตรียมรูปแบบการบันทึก หมายถึง กำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ให้มีความหมายเหมือนคำ format
English-Thai: Nontri Dictionary
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
set upจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Septic tank ถังเกรอะ ถังหรือที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเก็บกักสิ่ง ปฏิกูล ซึ่งเป็นถังปิดสามารถป้องกันน้ำซึมเข้าและออกจากถังได้ และใช้ระบบการย่อยสลายของเสียที่อยู่ภายในแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrange (vi.) จัดเตรียม See also: เตรียมการ Syn. prepare, plan
arrange (vt.) จัดเตรียม See also: เตรียมการ Syn. prepare, plan
assign to (phrv.) จัดเตรียม
fix up (phrv.) จัดเตรียม
get ready (vt.) จัดเตรียม See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม Syn. put in order
get ready (vi.) จัดเตรียม See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม Syn. put in order
hold (vt.) จัดเตรียม See also: เตรียมการ, จัดแจง
lay for (phrv.) จัดเตรียม
lay on (phrv.) จัดเตรียม
lay out (phrv.) จัดเตรียม See also: กำหนด Syn. set out
line up (phrv.) จัดเตรียม See also: ได้รับ, เตรียมรับ, จัดหา
prepare (vt.) จัดเตรียม See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม Syn. put in order, get ready
prepare (vi.) จัดเตรียม See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม Syn. put in order, get ready
provide with (phrv.) จัดเตรียม See also: จัดหา
put in order (vt.) จัดเตรียม See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม Syn. get ready
put in order (vi.) จัดเตรียม See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม Syn. get ready
set (vt.) จัดเตรียม See also: เตรียมเพื่อใช้งาน
supply with (phrv.) จัดเตรียมด้วย
rig out (phrv.) จัดเตรียมสิ่งของ (เช่น เสื้อผ้า) ให้
keep in (phrv.) จัดเตรียมสิ่งจำเป็นไว้ให้ Syn. find in
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They set up the equipmentพวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์
If you get the forms, I'll prepare them for youถ้าคุณได้แบบฟอร์มนั้นมา ฉันจะช่วยจัดเตรียมมันให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Miss Tanner obtained tickets for everyone.คุณแทนเนอร์ จัดเตรียม ตั๋วเข้าชมสำหรับทุกคน.
Making arrangements for them toจัดเตรียมการให้พวกเขา
All set for your picnic?จัดเตรียมงานปิกนิกของคุณแล้วเหรอ
We've got floral arrangements, place settings...จัดเตรียมดอกไม้ สถานที่
Arrange things at the barn.จัดเตรียมที่ยุ้งฉางให้เรียบร้อย
Finish prepping the AKs, put 'em in the duffle,จัดเตรียมปืนอาก้าเสร็จแล้ว เอามันใส่ไว้ในถุง
Ready the weapons. High-explosive rounds.จัดเตรียมอาวุธ กระสุนแรงระเบิดสูง
Preparing a dinner, designing a gown for her, giving her... a suite in the east wing!จัดเตรียมอาหาร ออกแบบชุดราตรี จัดห้องพักที่ปีกตึกตะวันออก
Eleanor's arranged a plan to deliver them quite a bit of it upon the success of this operation.จัดเตรียมแผนการของเอเลเนอร์ เพื่อจัดส่งสินค้าให้พวกเขา มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ของการดำเนินการนี้
The altar has been prepared as you instructed.แท่นบูชาได้ถูกจัดเตรียมอย่างที่คุณสั่งสอน
We're organizing a rescue operation for you. for after you've reached your final objective.เรากำลังจัดเตรียมทีมช่วยเหลือ เพียงแค่พวกคุณทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จ
I just want to make sure you're taken care of, provided for.แค่อยากให้มั่นใจว่า เจ้าได้รับการดูแลอย่างดี จัดเตรียมให้ทุกอย่าง
Come on into the lab and we'll get you all fixed up.มาที่ห้องแล็บ แล้วเราจะจัดเตรียมให้คุณอย่างเต็มที่เลย
Yeah, Ned. Set up an emergency C-section for tonight.เนด จัดเตรียมห้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินคืนนี้เลย
The son would inherit the estate, no part of which would be entailed away, so providing for my widow and any other children.ลูกชายที่จะได้รับมรดก จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องใครมาเอามรดกไป เพื่อจัดเตรียมไว้ให้เมียม่ายของพ่อ และลูกคนอื่นๆ
Ngawang Jigme, our newly appointed governor... is preparing to send troops toward the Chinese column... in order to stop their progression."นาวาง จิกมี ผู้ซึ่งเพิ่งได้รับ การแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี จัดเตรียมกองกำลังเพื่อเข้า ปะทะกับกองทัพจีน เพื่อหยุดไม่ให้รุกคืบไปมากกว่านี้"
And he shall dwell with them... and they shall be his people... and God himself shall be with them and be their God.พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แล้ว พระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตอยู่กับเขา เป็นพระเจ้าของเขา
A home which had been promised but so far has not been provided.บ้านพักซึ่งได้ทรงสัญญาไว้ แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้เลยเพค่ะ
We're preparing a convoy for a delivery...เรากำจัดเตรียมขบวน ไปส่งของ...
Right, the Christmas party, not my favourite night of the year and your unhappy job to organise.โอเค ปาร์ตี้คริสต์มาส ไม่ใช่คืนที่ฉันชอบซักเท่าไหร่ คุณอาจไม่ปลื้มที่ต้องมาจัดเตรียมงาน
The special event today... has been arranged for His Majesty's pleasure.การแสดงพิเศษวันนี้ ถูกจัดเตรียมเพื่อความพึงพระทัยของราชา
After that you have horse-back riding lessons which have been organized.หลังจากนั้น พระองค์ต้องเสด็จไปร่ำเรียนการทรงม้าที่ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมไว้แล้ว
The King has already assigned all the manpower.พระราชาได้จัดเตรียมคนไว้เรียบร้อยแล้ว
So today, after consuming the wine and food prepared, it marks the end of the whole ceremonyดังนั้นวันี้ หลังจากดื่มไวน์และกินอาหารที่จัดเตรียมไว้ มันถึงจะแสดงว่าเสร็จพิธีการ
And could you make the plane ready for..คุณช่วยจัดเตรียมเครื่องบินไป เอิ่ม... .
We reserved a table for you upstairs Master Huoทางเราได้จัดเตรียมโต๊ะนั่งสำหรับท่านอาจารย์ฮั่วแล้ว เชิญด้านบนเลยครับ
Indeed, we are trying to provide Mr. Park the most pleasant... environment that a patient could want...ทางเราพยายามที่จะจัดเตรียม ให้คุณปาร์ก ได้รับสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเท่าที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ
He helped me prepare a living trust that gives you control of all my assets in the event of my death or... certain other situations.เขาช่วยฉันจัดเตรียมกองทุนเลี้ยงชีพ ที่จะช่วยเธอคุมทรัพย์สินฉันได้ ถ้าเกิดฉันตายหรือ... เกิดมีสถานการณ์อะไรสักอย่าง
My people have already arranged the opening ceremony this ceremony, prays... is this all necessary?คนของผมจัดเตรียมการเปิดงาน อย่างเป็นทางการไว้เรียบร้อยแล้ว พิธีกรรม , การสวดมนต์... ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหม?
It said the site's already packed with people who want to see it for themselves.เขาบอกว่าได้จัดเตรียมสถานที่ ไว้ให้กับประชาชนที่อยากจะเห็นด้วยตาตัวเองแล้วล่ะค่ะ
It's arranged by nature.มันถูกจัดเตรียมไว้โดยธรรมชาติ
I got a funeral to prepare.ผมมีเพียงงานศพที่จะต้องจัดเตรียม เท่านั้น
And you have to provide me with a written statement clarifying... that none of your family members are involved in terrorist activities.และเธอต้องจัดเตรียมเขียนคำแถลงให้ชัดเจน... ว่าจะไม่มีคนในครอบครัวเธอ มายุ่งเกี่ยวทำตัวระราน
Jasmeet had already packed her bags, but I said no.จัสมีทจัดเตรียมกระเป๋าของเธอแล้ว, แต่ผมบอกว่าไม่ต้อง
I've already prepared everything. It's all here.ผมเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่าง ทั้งหมดที่นี่
The songs to be used during the reception, the seating arrangements, he left it all to Eri.เพลงที่จะใช้ในวันงาน การจัดเตรียมที่นั่งให้แขก เขาก็ให้เอริทำหมดเลย
I arranged for a transfer for your brother to another facility, effective tomorrow.ผมได้จัดเตรียมให้เขาได้ย้ายไปสถานกักกันอื่น มีผลพรุ่งนี้
Assemble the Monkey Warriors.จงจัดเตรียมกองทัพลิง
Ahsoka, activate the guns!อโศกา จัดเตรียมการใช้ปืน
It's time we talked about arrangements.เราคงต้องคุยกัน เรื่องการจัดเตรียมการ

จัดเตรียม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: จัดเตรียมให้พร้อม English: to arrange
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดเตรียม
Back to top