ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดตั้งขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดตั้งขึ้น*, -จัดตั้งขึ้น-

จัดตั้งขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดตั้งขึ้น (v.) set up See also: found, establish Syn. ตั้ง, ก่อตั้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
English-Thai: Nontri Dictionary
institution(n) การจัดตั้งขึ้น,หน่วยงาน,สถาบัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debentureหุ้นกู้เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Going Concernบรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้น [การแพทย์]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Thailand Futures Exchange PCLบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
site (vt.) จัดตั้งขึ้นในสถานที่ Syn. locate, place, situate, set Ops. displace
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, y... you sure it's legit?จัดตั้งขึ้น และปฏิบัติการภายใต้พวกรัสเซีย คุณแน่ใจนะ ว่ามันถูกต้องตามกฏหาย
But the Templars were created to protect the Holy Land.แต่อัศวินเทมพลา จัดตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
Military posts are established to exterminate the Resistance.กองกำลังหลายหน่วยถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อกวาดล้างเหล่ากบฏให้สิ้นซาก
That said, the director is instituting high maximum alert protocols and procedures.พูดกันว่า การเป็นผอ.คือตำแหน่ง ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมา เพื่อสร้างแผนเตือนภัยขั้นสูงสุด และการดำเนินการต่างๆ
Their main objective is to investigate the social welfare funds and the community groups which have already been established for this matter.วัตถุประสงค์หลักของพวกเขาคือ การตรวจสอบกองทุนสวัสดิการสังคมและ กลุ่มที่เกี่ยวข้องและได้รับการจัดตั้งขึ้นจากเรื่องนี้
Is an organization for New York citizens of German heritage.ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อชาวนิวยอร์ค เชื้อสายเยอรมัน
I guess you should know, the FBI has a new task force set up in your honor.คิดว่าคุณคงรู้แล้วว่า ทางเอฟบีไอมีหน่วยพิเศษ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคุณ
Secret government installation designed to protect classified data.ที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างลับๆโดยรัฐบาล ออกแบบขึ้นเพื่อปกป้อง ข้อมูลที่เป็นความลับ
There's no way we can break the connection between her and Nick if it's already been established, at least not with anything I can do.เราไม่มีทางที่จะหยุดได้ ระหว่างเธอและนิคถ้าถ้ามันถูกจัดตั้งขึ้นแล้ว อย่างน้อยไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ฉันสามารถทำได้
One whose age had already been established.หนึ่งซึ่งอายุได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว
The name Chase need no longer be a landsman's name, but an established name that belongs among the great families of Nantucket.ชื่อเชสไม่จำเป็นต้องเป็น ชื่อบก แต่ชื่อที่จัดตั้งขึ้น ที่เป็นหมู่
It's okay. It's okay, it's okay.จุดตรวจจะถูกจัดตั้งขึ้น...
Yeah, I might have reinstated that, um, last year.ช่าย ฉันอาจจะเพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ เอิ่ม เมื่อปีที่แล้ว
To that end, the expansive access and oversight granted to QA will need to be reined in until a new, more principled team can be installed.และในที่สุดแล้ว การขยายการเข้าถึง และการอนุญาตจากฝ่ายประกันต้องถูกใช้เพื่อยืดเวลาออกไป จนกว่าทีมที่มีจริยธรรมมากว่านี้จะถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่
Orbital entry is established.รายการของวงโคจรที่จะจัดตั้งขึ้น
Russian orbital entry is established.รัสเซียเข้าวงโคจรที่จะจัดตั้งขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดตั้งขึ้น
Back to top