ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จบท้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จบท้าย*, -จบท้าย-

จบท้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จบท้าย (v.) conclude See also: end, terminate, finish, wind up, cease, complete
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, we could Bbob for apples, maybe finish off with some scuba diving.เราอาจเล่นเกมส์ คาบลูกแอบเปิ้ลกลางน้ำ จบท้ายด้วยการดำน้ำลึก
Who ended up losing a daughter.แล้วจบท้ายด้วยการที่เขาต้องเสียสิทธิ ในการเลี้ยงดูลูกสาวไป
Who ended up losing custody.แล้วจบท้ายด้วยการเสียสิทธิการเลี้ยงดู
But in the end, love conquered all.เเละตอนจบท้ายเครดิตก็ รักชนะทุกสิ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จบท้าย
Back to top