ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จนแต้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จนแต้ม*, -จนแต้ม-

จนแต้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จนแต้ม (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี
English-Thai: HOPE Dictionary
checkmatevt.,n. (การ) รุกจนแต้ม,ทำให้แพ้
English-Thai: Nontri Dictionary
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
checkmate(n) การรุกจนแต้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mate (n.) (หมากรุก) การรุกจนแต้ม See also: การรุกฆาต Syn. checkmate
mate (int.) คำอุทานเมื่อมีการรุกจนแต้ม (หมากรุก)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I felt helpless, I felt defenseless.ผมรู้สึกจนแต้ม.. รู้สึกป้องกันตัวไม่ได้..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จนแต้ม
Back to top