ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จดจำไว้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จดจำไว้*, -จดจำไว้-

จดจำไว้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จดจำไว้ (v.) remember See also: bear in mind, keep in mind
จดจำไว้ (v.) note See also: record, register, chronicle Syn. กำหนดไว้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bear (vt.) จดจำไว้ใน่ใจ See also: ระลึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The warden has set it up so that you will be sharing a cell with Marie.พัสดี เตรียมพร้อมแล้ว จดจำไว้ เซสกับมารี
♪ Remember to let her under your skin ♪จดจำไว้เพื่อกอดเธอไว้ข้างกาย
♪ Remember to let her into your heart ♪จดจำไว้เพื่อเก็บเธอเอาไว้ในหัวใจ
Hear this song and rememberฟังเพลงนี้และจดจำไว้
Things I almost rememberเหมือนเคยเห็นเคยจดจำไว้
Somethin' that got to be remembered.เป็นอะไรที่ต้องจดจำไว้
I will always remember the game against Fairfield.ฉันจะจดจำไว้ตลอดไป ในเกมที่พบกับ Fairfield
I'll always remember...-สาด ไปไกลตีนไป๊ ฉันจะจดจำไว้
Courtney Booth. I will always remember late nights in Cabby...Courtney Booth ฉันจะจดจำไว้ คืนสุดท้ายที่ Cabby--
Kurt Kilgore. I will... Joseph Croft.Joseph Croft ฉันจะจดจำไว้ กีฬามวยปล้ำและความทรงจำดีๆ
Alas, my children, this is the day you shall always remember as the day you almost...ในที่สุด .. พวกข้า นี่เป็นวันที่พวกนาย จะจดจำไว้ ว่าพวกนายเกือบจะได้ตัว...
In your name we pray. Amen.ชื่อของคุณฉันจะจดจำไว้แล้วกัน สาธุ.
And you just remember that your old man walked Ben Wade to that station when nobody else would.ลูกแค่จดจำไว้ให้ดี ว่าพ่อของลูกนั่นแหละ เป็นคนพา เบน เวด ไปถึงสถานีได้ เมื่อไม่มีใครจะทำ
A fact you'd be wise to remember.การทำความดีของท่านจะถูกจดจำไว้.
Cause that's what you want to remember on a bad days.เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ คุณอยากจดจำไว้ ในวันแย่ๆของชีวิต
He made your career, but he is not the man you think he is.คืนสุดท้ายที่นิวยอร์ค คุณอยากจดจำไว้
It's done with. This is a partnership now.อาจมีบางสิ่งที่คุณจะจดจำไว้
Some sort of molecular fysiology thing.ที่เป็นพื้นฐาน , ถูกจดจำไว้ บางชนิดของโมเลกุลบางอย่าง
And for the record this isn't about some prizefight between your brothers.และเพื่อให้จดจำไว้ นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างพี่น้อง
Hear that, ladies? Watch and learn.ฟังนะสาวๆ ดูแล้วจดจำไว้
I will always remember that... and everything you've done for me.ข้าจะจดจำไว้ตลอดไป และทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝ่าบาททรงทำเพื่อข้า
But all I'll be remembered for is this one thing.แต่ทั้งหมดนี้ฉันจะจดจำไว้ คือสิ่งๆนี้
People will only remember that I won.ทุกคนจะจดจำไว้แค่ว่าผมชนะ
You'd be wise to remember that.จะดีกว่า ถ้าท่านจดจำไว้ด้วย
We're the ones who remember.ส่วนพวกเราเป็นคนที่จดจำไว้
So, you know, you don't have to call me back or anything, just, I just want you to remember-- that I love you.แล้ว พ่อก็อยากให้ลูกรู้ว่า ลูกไม่จำเป็นต้องโทรกลับมา หรืออะไรทั้งนั้น แค่ ฉันแค่ อยากให้คุณจดจำไว้ ว่าฉันรักคุณ
Now remember who she was.ทีนี้ให้จดจำไว้ว่าเธอเคยเป็นใคร
When people ask you what happened here... tell them the North remembers.ตอนที่ผู้คนถามเจ้าว่า เกิดอะไรขึ้นที่นี่... บอกพวกเขาว่าชาวเหนือจะจดจำไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จดจำไว้
Back to top