ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฆราวาส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฆราวาส*, -ฆราวาส-

ฆราวาส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆราวาส (n.) layman See also: laity, layperson Syn. ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์
English-Thai: HOPE Dictionary
laity(เล'อิที) n. กลุ่มฆราวาส,กลุ่มผู้ทำงานสักการะบูชา,ผู้ไม่ชำนาญ,ผู้อยู่นอกวงการอาชีพหนึ่ง
layman(เล'เมิน) n. ฆราวาส (ไม่ใช่สงฆ์) ,บุคคลธรรมดา (ไม่ใช่ผู้ชำนาญการของอาชีพ) pl. laymen, Syn. nonprofessional
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทางฆราวาส,ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ทางโลก,ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น,ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated ###A. exalt
secular(เซค'คิวละ) adj. ทางโลก,ทางฆราวาส,โลกีย์,ชาตินี้,นอกวัด,ไม่ใช่ทางพระ,ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา,นานแสนนาน,ตลอดไป,เกิดขึ้นครั้งเดียวในยุคหนึ่งหรือศตวรรษหนึ่ง. n. ฆราวาส,ชาวโลก,ปถุชน, See also: secularly adv.
sensual(เซน'ชวล) adj. เกี่ยวกับราคะ,หมกมุ่นในรสชาติ,มั่วโลกีย์,แห่งกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,กระตุ้นความรู้สึก,กระตุ้นรสชาติ,ทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. fleshly,lewd
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
temporal(เทม'เพอเริล) adj. (เกี่ยวกับ) เวลา,ขมับ,ชีวิตปัจจุบันหรือโลกปัจจุบัน,ชั่วคราว,ในทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,กาลกริยา, See also: temporalness n., Syn. finite
English-Thai: Nontri Dictionary
laity(n) ฆราวาส
lay(adj) เป็นฆราวาส
layman(n) ฆราวาส,คนธรรมดา,สามัญชน
secular(adj) เกี่ยวกับฆราวาส,ทางโลก,ทางโลกีย์
secularize(vt) เปลี่ยนเป็นฆราวาส,ทำให้เป็นทางโลก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
laic (n.) ฆราวาส See also: คนสามัญ Syn. laic, layman
laical (n.) ฆราวาส See also: คนสามัญ Syn. laic, layman
layman (n.) ฆราวาส See also: ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์ Syn. laity
laywoman (n.) ฆราวาสหญิง
impropriate (vt.) โอนรายได้หรือทรัพย์สมบัติของวัดให้ตกอยู่ในความดูแลของฆราวาส
laic (adj.) ที่เกี่ยวกับฆราวาส See also: ที่เกี่ยวกับคนสามัญ Syn. laical, lay
laical (adj.) ที่เกี่ยวกับฆราวาส See also: ที่เกี่ยวกับคนสามัญ Syn. laical, lay
lay (adj.) เกี่ยวกับฆราวาส See also: ไม่ใช่พระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got my Masters in Divinity then left the seminary to do secular humanitarian work coordinating Third World churches.ฉันได้รับปริญญาโท ของฉันในพระเจ้า จากนั้นก็ออกธรรมะในการ ทำงานด้านมนุษยธรรมฆราวาส ประสานงานคริสตจักร โลกที่สาม
Vittoria. - You're all right?แม้ว่าฉันถูกเด็กและปากแข็ง, ฉันต้องการฆราวาส,
Why, because it proves the existence of secular morality?ทำไมล่ะ เพราะมันพิสูจน์การมีตัวตน ของคุณธรรมฆราวาสเหรอ?
How would you guys like to take this to a more secular setting?พวกเธอชอบที่จะเป็นฆราวาสไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฆราวาส
Back to top