ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าเลี้ยงดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าเลี้ยงดู*, -ค่าเลี้ยงดู-

ค่าเลี้ยงดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าเลี้ยงดู (n.) alimony See also: maintenance, living allowance Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงชีพ
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ (n.) entertainment expense Syn. ค่าเลี้ยงดู
English-Thai: HOPE Dictionary
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alimony (n.) ค่าเลี้ยงดู See also: ค่าเลี้ยงดูที่ศาลสั่งให้จ่ายให้กับคู่ครองหลังการหย่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Partial custody, alimony. Career stalled.สิทธิในการเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงดู การติดขัดในอาชีพ
Alimony, rent, friggin' eighth grade prom.ค่าเลี้ยงดู ค่าเช่า เยอะแยะไปหมด
You haven't paid a dime of child support.ค่าเลี้ยงดูก็ไม่จ่าย
Look, the child support is coming, all right?ค่าเลี้ยงดูน่ะจ่ายอยู่แล้ว โอเค้
The child support every month's not enough, is it?ค่าเลี้ยงดูลูกทุกเดือนคงไม่พอ, ใช่มั้ย?
Six months' alimony, two months' child support.ค่าเลี่ยงดูหกเดือน ค่าเลี้ยงดูลูกอีกสองเดือน
Won't pay al imony and refuses to accept he's the father.ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูและไม่ยอมรับในการเป็นพ่อของเขา
I haven't even seen a check from my ex in four months.ฉันยังไม่ได้รับเงินค่าเลี้ยงดู จากอดีตสามีฉัน 4 เดือนแล้วนะ
My mom only smiles once a month when the alimony check comes.แม่ฉันยิ้มเดือนละหนตอนเช็คค่าเลี้ยงดูภรรยา
I'd have 'em, if you'd support 'em.ฉันจะเลี้ยงลูกเอง ถ้าคุณจะช่วยค่าเลี้ยงดู
Defendant is ordered to pay child support to plaintiff in the sum of $125... per month, for each of the minor children until they reach the age of 18 years.ส่วนผู้แพ้คดีจะต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดู ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 125 ดอลล่าร์ต่อเดือน ต่อคน จนกว่าเด็กจะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
You ever hear of child support?เรื่องค่าเลี้ยงดูลูกน่ะ จำไม่ได้เหรอ?
A restaurateur, seperates from Jesse Vialo, sued for support by Jesse Vialo, seeing... seeing a shrink because of Jesse Vialo.ผู้จัดการร้านอาหาร แยกกันอยู่ กับเจสซี่ ไวอาโล ถูกฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูโดย เจสซี่ ไวอาโล เข้าพบ จิตแพทย์เพราะ เจสซี่ ไวอาโล
My guess is it's an ex-wife looking for her alimony.ฉันคิดว่าอาจเป็นเมียเก่าโทรมาทวงค่าเลี้ยงดู
Oh yes, the child support payment. I'll receive it by tomorrow, right?เออนี่, ค่าเลี้ยงดูลูก ฉันจะได้ก่อนพรุ่งนี้ใช่มั้ย?
You're not thinking of paying for child support by winning the lottery, are you?นี่คุณคงไม่คิดจะจ่ายค่าเลี้ยงดูลูก จากการซื้อล๊อตเตอรี่หรอกน่ะ?
Shouldn't you have transferred the child support payment on Monday?แล้วทำไมนายไม่โอนเงินค่าเลี้ยงดูลูกวันจันทร์?
I have no intention of accepting any more money from you other than the monthly child supportฉันตั้งใจว่า ฉันจะไม่รับเงินจากคุณ นอกเหนือไปจากเงินค่าเลี้ยงดูลูก
Failure to pay child support.แกไม่จ่ายค่าเลี้ยงดู
Single mom, troubled teenage son, and judging from that pathetic alimony check I found,และดูจากเช็คเงินค่าเลี้ยงดูลูก อันน้อยนิด ที่ฉันเจอ บอกได้เลยว่าพ่อของเด็ก หนีไปนานมากแล้ว
This isn't the tea I like.ผมหมดตัว แรนดี้ ผมต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู ไหนจะเด็กๆ อีก
Over how much to pay in alimony and child support,เรื่องการจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูและค่าดูแลลูก
Who could easily pay child support refuse to?ผู้ที่สามารถจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกได้อย่างสบายๆถึงปฏิเสธที่จะจ่ายล่ะ
Yeah, well, we can afford to be generous now that I'm off the hook for alimony.ใช่ เราซื้อได้เพื่อคว่ามมีน้ำใจน่ะ งั้นตอนนี้ผมก็ไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วซิ
So I can stop sending that check every month.ผมก็ไม่ต้องส่งเช็คค่าเลี้ยงดูทุกเดือนแล้ว
You get alimony?คุณได้เงินค่าเลี้ยงดูเหรอ
I thought you were too proud take alimony.ผมคิดว่าคุณหยิ่งเกินกว่าจะรับค่าเลี้ยงดู
And then I realized that I would lose my alimony.และจากนั้นฉันก็คิดได้ว่าฉันจะไม่ได้ค่าเลี้ยงดู
Mike agreed to keep paying me alimony. He just sent me a text.ไมค์ตกลงว่าจะยังคงจ่ายค่าเลี้ยงดู เขาพึ่งจะส่งข้อความมาบอก
Got you for 18 years She give me money I know somebody paying child support for one of his kids# เหมือนติดคุกไป 18 ปี ฉันรู้ต้องมีคนจ่ายค่าเลี้ยงดู #
Well, somebody did, because he sent me a text agreeing to keep paying me alimony.งั้นก็ต้องมีคนอื่นบอก เพราะเขาส่งข้อความให้ฉัน ว่าเขาตกลงจะจ่ายค่าเลี้ยงดูต่อ
She said, "He wanted a divorce, but he couldn't afford it."เธอบอกว่า "เขาต้องการหย่า แต่เขาไม่ต้องการจ่ายค่าเลี้ยงดู"
Yeah. Are you currently receiving AFDC?จ่ะ ว่าแต่เธอได้รับค่าเลี้ยงดูหรือเปล่า
Well, I'm currently at an impasse with Precious.อ้อ ฉันยังไม่เงินจ่ายค่าเลี้ยงดู พรีเชียสเลย
He offered to support her financially, but my mom, who was very proud, turned him down.เขาเลยเสนอว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ แต่แม่ผมหยิ่งในศักดิ์ศรี ปฏิเสธเขาไป
In the Child Support Worksheet, you list medical, dental, child care, transportation, housing, education, food, clothing.ในเอกสารค่าเลี้ยงดูเด็ก คุณทำรายการค่ารักษาพยาบาล ทำฟัน ค่าเลี้ยงดูเด็ก ค่าโดยสาร
Family court warrant... failure to pay child support.หมายจับศาลครอบครัว ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเด็ก
Who paid for the cost of living?ใครเป็นคนจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เหรอ ?
Perhaps you should dock his allowance.จริงๆนายน่าจะได้ค่าเลี้ยงดูบ้าง
It's a great room. Hi, honey.แต่งงานหมายความเธอจะไม่ได้ค่าเลี้ยงดูอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าเลี้ยงดู
Back to top