ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่แค้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่แค้น*, -คู่แค้น-

คู่แค้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่แค้น (n.) enemy See also: foe, antagonist, adversary Syn. คู่ปรับ, คู่อริ, คู่อาฆาต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have to do something. We each have our own assignment.คู่แค้นผม เราต้องทำอะไรสักอย่าง
Your old nemesis is a very dangerous human being, Chuck.เป็นคำสั่ง คู่แค้นนายเป็นตัวอันตราย
Charles widmore was A mysterious and powerful man And the nemesis Of benjamin linus, The leader of the others.ชาร์ลส์ วิดมอร์ เป็นชายลึกลับและมีอำนาจมาก และเป็นคู่แค้นของ เบ็นจามิน ไลนัส
"it is not his enemy or foe that lures him into evil ways."ไม่ใช่ศัตรูหรือคู่แค้นใดๆของเขา ที่นำพาไปในทางชั่วร้าย หากแต่เป็นจิตใจของเขานั่นเอง
Aren't you guys supposed to be, like, mortal enemies?พวกเธอควรจะเป็น ศัตรูคู่แค้นกันไม่ใช่หรอ?
You accept an invitation to a party at the home of my sworn enemy.นายรับคำเชิญ ไปงานเลี้ยงที่บ้าน ของศัตรูคู่แค้นของชั้น
I don't speak Chinese, so I'm just gonna assume you said good-bye.ออกมาจากที่นั่นเร็ว เวลาที่คุณตามล้างแค้นน่ะ ขุดหลุมศพเอาไว้ 2 หลุม หลุมแรกของศัตรูคู่แค้นของคุณ อีกหลุมน่ะของตัวคุณเอง ฉันไม่พูดภาษาจีน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่แค้น
Back to top