ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิว*, -คิว-

คิว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิว (n.) cubic Syn. คิวบิก
คิว (n.) queue See also: line, file Syn. แถว
คิว (n.) cue See also: billiard cue Syn. ไม้คิว
คิวบา (n.) Cuba Syn. ประเทศคิวบา
คิวบิก (n.) cubic
คิวรถ (n.) bus station See also: ิbus terminal, bus stop Syn. สถานีรถ
English-Thai: HOPE Dictionary
print queueคิวงานพิมพ์หมายถึง งานพิมพ์ที่ส่งมาเข้าคิวรอการพิมพ์ ในเครือข่าย อาจหมายถึงมีคนสั่งพิมพ์งานหลายคน จากสถานีปลายทาง (terminal) ต่าง ๆ แต่มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันอยู่เพียงครึ่งเดียว งานอื่นจะต้องเข้าคิวรอ
qlคิวแอล ย่อมาจาก query language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดามักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
acicula(อะซิค' คิวละ) n. (pl. -lae) ส่วนที่คล้ายเข็ม, หนาม. (needlelike part)
acicular(อะซิค' คิวลาร์) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
aciculate(อะซิค' คิวเลท) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acidulate(อะซิด' คิวเลท) vt. ทำให้เป็นกรด
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement)
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
aesculapian(เอส' คิวเล' เพียน) adj., n. เกี่ยวกับ Aesculapius, เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, หมอ., Syn. Esculapian
aesculapius(เอสคิวเล' เพียส) ชื่อเทพเจ้าแห่งแพทย์ของโรมัน (god of medicine)
allocution(แอลโลคิว' เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์ (formal speech)
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
antituberculotic(แอนทีทิวเบอคิวลอท' ทิค) adj. ซึ่งต่านวัณโรค. -n. ยาต้านวัณโรค
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
archiform(อาร์ค'คิวฟอร์ม) adj. เป็นรูปโค้ง
arcuate(อาร์'คิวเอท, -ทิค) adj. งอหรือโค้งคล้ายคันศร (curved like a bow)
arcuation(อาร์คิวเอ'เชิน) n. ภาวะงอกหรือโค้ง, การใช้ส่วนโค้งงอในการก่อสร้าง, ระบบของส่วนโค้งงอ
articular(อาร์ทิค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับข้อต่อ
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สามารถพูดได้,ชัดเจน,มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน,พูดอย่างชัดเจน,ต่อกัน,ประกบ. -articulability, articulateness,articulacy n., Syn. clear,enunciate ###A. indistinct,confused)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
articulator(อาร์ทิค'คิวเลเทอะ) n. ผู้ที่พูดหรือออกเสียงได้ชัดเจน,สิ่งที่มีเสียงที่ชัดเจน, อวัยวะที่ใช้สำหรับพูด (เช่น ลิ้น,ริมฝีปาก)
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
atrioventricular(แอทริโอเวนทริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหัวใจห้องบนและล่าง
auricular(ออริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหูหรือโสตประสาท,คล้ายใบหู,เกี่ยวกับหูหัวใจ
auriculate(ออริค'คิวเลท) adj. คล้ายใบหู, มีส่วนที่คล้ายใบหู (shaped like an ear)
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
binocular(บะนอค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหรือมีสองตา,สองตา n. กล้องสองตา (binoculars)
calculable(แคล'คิวละเบิล) adj. ซึ่งคำนวณได้,ไว้ใจได้, See also: calculability n. ดู calculable
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
English-Thai: Nontri Dictionary
queue(n) คิว,แถว,ผมเปีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cupriteคิวไพรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
print queueคิวงานพิมพ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
print queueคิวงานพิมพ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
QL (query language)คิวแอล (ภาษาสอบถาม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queueคิว, แถวคอย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intelligence quotient (IQ)ระดับเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IQ (intelligence quotient)ไอคิว (ระดับเชาวน์ปัญญา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
near letter quality (NLQ)คุณภาพเกือบคมชัด (เอ็นแอลคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
NLQ (near letter quality)เอ็นแอลคิว (คุณภาพเกือบคมชัด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queuing theoryทฤษฎีแถวคอย, ทฤษฎีคิว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
QWERTY keyboardแผงแป้นอักขระคิวเวอร์ตี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cubaคิวบา [TU Subject Heading]
Cubitalคิวบิตัล [การแพทย์]
Cuboidคิวบอยด์,เซลล์ลูกเต๋า,กระดูกเท้ารูปลูกบาศก์,ทรงเหลี่ยมลูกบาศก์,กระดูกข้อเท้ารูปคล้ายลูกบาศก์,ลูกบาศก์,กระดูกคิวบอยด์ [การแพทย์]
Cucurbitaceaeคิวเคอร์บิตาซี [TU Subject Heading]
Cuprite คิวไพรต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายจุดในจังหวัดน่าน ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่สำคัญเพราะมีเนื้อทองแดงสูง [สิ่งแวดล้อม]
Altocumulusเมฆแอลโตคิวมูลัส (อค. - Ac) [อุตุนิยมวิทยา]
Mercury, Ammoniatedแอมโมนิเอเตตเมอร์คิวรี, สารปรอทแอมโมเนีย [การแพทย์]
barkเปลือกไม้, ผิวนอกของลำต้นนับตั้งแต่ชั้นของวาสคิวลาร์แคมเบียมออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Center Cubic, Bodyโครงสร้างเรียงตัวแบบเซ็นเตอร์คิวบิค [การแพทย์]
Cirrocumulusเมฆซีร์โรคิวมูลัส (ซค. - Cc) [อุตุนิยมวิทยา]
Cubismศิลปกรรมคิวบิสม์ [TU Subject Heading]
Culexยุงคิวเล็กซ์,ยุงพวกคิวเลกซ์,ยุงรำคาญ [การแพทย์]
Cumulusเมฆคิวมูลัส (ค. - Cu) [อุตุนิยมวิทยา]
cuseccusec, คิวเซก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cuticleเปลือกนอก,ชั้นนอกสุด,ผิวชั้นนอกของผนังลำตัว,คิวติเคิล,หนังกำพร้า,ผิวนอก,ผิวหนัง [การแพทย์]
Cuvetteคูเวต,คิวเวตต์ [การแพทย์]
Dracunculosisโรคดราคังคิวโลซิส [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulumเอ็นโดพลาสมิกเรติคุลัม,เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม,เซลล์,เอนโดพลาสมิคเรติคิวลัม,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัม,เอนโดพลาสมิคเรติคูลัม,เอนโดพลาสมิคเรติคคิวลั่ม,เอ็นโดพลาสมิกเรติคูลัม,เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม,ร่างแหเอนโดพลาสมิค,เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม [การแพทย์]
fourth-generation languages( 4GLs )โฟร์ทจีแอล, กลุ่มของภาษาที่แตกต่างจากภาษาเชิงกระบวนความ ที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้โดยง่าย ภาษาจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ ตัวอย่างของภาษา 4GL เช่น ภาษาเอสคิวแอล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Medio-Cubitalมีดิโอ-คิวบิตัล [การแพทย์]
Mercuric Acetateสารละลายเมอคิวริกอะซิเตต [การแพทย์]
Muscular Dystrophyมัสคูล่ารดีสโทรฟี่; มัสคิวล่าร์ ดิสโทรฟี; กล้ามเนื้ออ่อนกำลัง; มัสคูลาร์ ดีสโทรฟี, โรค; กล้ามเนื้อฝ่อ; กล้ามเนื้อเหี่ยว; โรคกล้ามเนื้อพิการ; กล้ามเนื้อลีบ; กล้ามเนื้อหด [การแพทย์]
semicircular canalเซมิเซอร์คิวลาร์แคแนล, ส่วนของหูตอนใน มีลักษณะเป็นหลอดครึ่งวงกลม 3 อันวางตั้งฉากกันมีของเหลวบรรจุอยู่ภายใน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
SQL (Computer program language)เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Stratocumulusเมฆสเตรโตคิวมูลัส (สค. - Sc) [อุตุนิยมวิทยา]
vascular bundleมัดท่อลำเลียง, กลุ่มเนื้อเยื่อของพืชที่อยู่ถัดจากชั้นเพริไซเคิลเข้าไป ประกอบด้วยเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลม  สำหรับพืชใบเลี้ยงคู่จะมีวาสคิวลาร์แคมเบียมอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
veinเส้นใบ, หลอดเลือดเวน, 1. เส้นใบ : วาสคิวลาร์บันเดิลที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารในใบพืช 2. หลอดเลือดเวน : เส้นเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
queue (n.) คิว See also: แถว Syn. chain, file, tail, line
Cuba (n.) คิวบา
. (vi.) เข้าคิว See also: เข้าแถว
barbie (n.) บาร์บีคิว See also: การย่างอาหารใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์ Syn. barbecue
barracuda (n.) ปลาทะเลบาราคิวดาตระกูล Sphyraena See also: ดุร้ายและมีฟันแหลมคม
Cuba (n.) ประเทศคิวบา
cue (n.) ไม้คิว See also: ไม้แทงบิลเลียด
cue (vt.) ยิงด้วยไม้คิว
cue (n.) อักษรคิว See also: อักษร q
Havana (n.) เมืองท่าและเมืองหลวงของคิวบา
Havana (n.) บุหรี่ซิการ์ของคิวบา
Mercury (n.) เทพเมอคิวรี่ See also: เทพเจ้าแห่งการสื่อสาร
queue (vi.) เข้าคิว See also: เข้าแถว Syn. .
queue up (vi.) เข้าคิว See also: เข้าแถว
queue up (phrv.) เข้าคิว See also: เข้าแถว Syn. line up
waiting list (n.) รายชื่อของคนที่รอคิวอยู่ (เช่น รอโต๊ะในร้านอาหาร)
walk through (phrv.) ฝึกซ้อมคิวการเดิน (ก่อนพูดบท)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you jump the queue you will make yourself unpopularถ้าคุณลัดคิว คุณจะทำให้ตัวเองไม่เป็นที่ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
George Fortescue Maximilian de Winter.จอร์จ ฟอร์เตส คิว แม็กซิมิเลี่ยน เดอ วินเทอร์
I don't know., A hundred milligrams of Mellzac, Q.I.Dเมอแซ็ค 100 มิลลิกรัม คิว ไอ ดี
But I had four operations that morning already and I had another patient waiting in the next O.R.แต่เช้านั้นผมมีคิวผ่าตัด 4 คิว ..และมีคนไข้อื่นกำลังรอในห้องผ่าตัดถัดไป
Okay, Susie Q., what's wrong?โอเค ซูซี่ คิว มีอะไรเหรอ?
You know, q, I'd forgottenรู้มั้ย.. คิว ฉันลืมไป
Before playing a "q" on a double letter? (Elevator bell dings)ก่อนที่จะล่นตัวอักษร คิว ตัวอักษรคูณสอง
Sorry,Q. It'll be all over the blogosphere by this afternoon.โทษที คิว บ่ายนี้ข่าวจะออกไปทั่วเน็ต
Mr. John Q. Crazy.คุณจอห์น คิว .. คาที่
We got an APB on a gray Toyota Prius, license 2-Whiskey-Alpha-Quincy-2-3-3.เราได้รับแจ้งจับโตโยต้า พรีอุส ทะเบียน 2 ดับเบิลยู เอ คิว 233
Look, Q. I know that we've had our differences, but I can't lie.ฟังนะ คิว ฉันรู้ว่าเราต่างกัน แต่ฉันไม่ได้โกหกนะ ชุดนี้เหมาะกับเธอมาก
Her heart attack could be from a complication.จากภาวะแทรกซ้อน คิว ฟีเวอร์ เป็นสาเหตุของ หัวใจล้มเหลวได้
Q fever would cause congestive heart failure, not myocardial infarction.ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ฉนั้น เธอเป็น คิว ฟีเวอร์ และมีอย่างอื่นร่วมด้วย
Oh, Q, I look at you and I'm stunned.โอ้ คิว ฉันมองไปที่เธอ และฉันก็ต้องตะลึง
Q-BRANCH HAVE BEEN ANALYZING THE PICTURE BUT SO FAR NOTHING.แผนก คิว เคยวิเคราะห์รูป แต่ไม่เจออะไรเลย
Well, thank you, Q, for that condescending tone and barely helpful advice.เยี่ยม ขอบคุณ คิว สำหรับคำแนะนำที่ไม่ค่อยจะช่วยเท่าไหร่
Some say that he's the only man in Britain who knows what BQ stands for.บางคนบอกว่าเขา เป็นคนเดียวในอังกฤษ ที่รู้ว่าบี แอนด์ คิว ตั้งมาเพื่ออะไร
Did you clear this four o'clock with me?- คิว 4 โมงนี้ผมอนุมัติแล้วหรอ /
I never thought Queen Q would actually prove useful.ไม่น่าเชื่อเลยว่าราชินี คิว จะมีประโยชน์ขนาดนี้
Dr. Swann, Q. Q, Dr. Swann.ด็อกเตอร์สวอนน์คิว คิว ด็อกเตอร์สวอนน์
Whew, Q, this new stuff you got is intense, baby.คิว ของนี่แรงจริง ๆ ที่รัก
Q, are you seriously gonna spend the rest of high school pining for a girl that ran away?คิว จริงจังใช่ไหม นายจะ ใช้ชีวิตช่วงไฮสคูลติดอยู่กับผู้หญิงที่หนีไปเหรอ
Q, I have no idea who I am.คิว ฉันยังไม่รู้จักตัวเองเลย
Q, if I were you, I would get that scared every single night.คิว ถ้าฉันเป็นนายนะ ฉันจะหนีไป
Q, you just may have a point.คิว ที่เธอพูดก้อถูกนะ
Quia illud velle ita.คิว อา อิ ลุต เว เล อิ ตา,
Quia illud velle...คิว อา อิ ลุต เว เล...
Q! Hew. Ls everyone all right?คิว เฮ้ ทุกคนไม่เป็นไรใช่มั้ย
Kyushik, have you tried a whisky mac? Kwon Sangwooคิวชิค เคยลองดื่มวิสกี้บ้างหรือยัง Kwon Sangwoo
Where's Kyushik?คิวชิค ไปอยู่ไหนล่ะ ?
Even I don't fly over until next month. Why should my stunt double be there?คิวถ่ายของฉันยังไม่เริ่มในอีก2-3อาทิตย์นี้ แล้วทําไมสแตนอินของฉันต้องไปเลย
Cue, on my left!คิวที่ด้านซ้ายของฉัน!
We race the cuban mileคิวบาต้องหนึ่งไมล์เต็ม
Lot of black folks in Cuba, you wouldn't know that from being here, though.คิวบามีคนดำเยอะมาก อยู่ที่นี่นายคงไม่รู้
Cuba was a surveillance state long before the advent of security cameras and digital networking.คิวบาเป็นรัฐที่มีความระมัดระวัง มานานก่อนที่จะมี กล้องวงจรปิด หรือเครือข่ายดิจิตอลซะอีก
Cubic zirconia does not touch this body.คิวบิค เซอร์โคเนีย ไม่เหมาะกับรูปร่างนี้
He's the Hindu version of Cupid, but way better, because he rides a giant parrot.คิวปิด เวอร์ชั่นฮินดูน่ะ แต่ว่ายิ่งใหญ่กว่า เพราะพระองค์มีพาหนะเป็นนกแก้วยักษ์
Cupid tips on one. Break.คิวปิดทิปส์ นับหนึ่ง สู้!
Q wasn't exactly feeling at home in Whitehall, what with the new merger, so he set up shop here, away from prying eyes, as it were.คิวรู้สึกอึดอัดที่ไวท์ฮอลล์และการรวมหน่วย เขามาขอตั้งแล็บที่นี่ พ้นสายตาสอดรู้
George Fortescue Maximilian.จอร์จ ฟอร์เตสคิว เเม็กซิมิเลียน
Sarkhan... is going to end up just the way Cuba did.Sarkhan ... เป็นไป จะจบลงเพียงวิธีการที่คิวบาได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิว
Back to top