ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำเยินยอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำเยินยอ*, -คำเยินยอ-

คำเยินยอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำเยินยอ (n.) praise See also: admiration, laud, exaltation, extoller Syn. คำชม, คำยกยอ Ops. คำตำหนิ, คำด่า
English-Thai: Nontri Dictionary
encomium(n) คำเยินยอ,คำยกย่องสรรเสริญ,การสรรเสริญ
flattery(n) คำเยินยอ,คำประจบ,การเยินยอ,การประจบสอพลอ
panegyric(n) คำเยินยอ,คำสรรเสริญ,คำสดุดี
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My flattery, it makes you uncomfortable.คำเยินยอของข้า ทำให้เจ้าอึดอัด
Mark for that flattering yet totally inappropriate comment.- มาร์ค สำหรับคำเยินยอที่ไม่ถูกกาละเทศะ
Let's see if that fame is deserved, shall we?มาดูกันสิว่าเขาสมควร ได้รับคำเยินยอเช่นนั้นหรือไม่
Simultaneously, a festival of cloying clichés.ในเวลาเดียวกันนั้น เทศกาลแห่งคำเยินยอซ้ำซาก
I wouldn't take his praise too seriously.เป็นผมจะไม่เอาคำเยินยอนั้นมาคิดเป็นจริงเป็นจัง
Hold your praise until the brother talks.เก็บคำเยินยอของคุณไว้ก่อน จนกว่าจะได้ยินพี่พูดจบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำเยินยอ
Back to top