ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำจำกัดความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำจำกัดความ*, -คำจำกัดความ-

คำจำกัดความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำจำกัดความ (n.) definition See also: explanation, meaning, exposition Syn. คำนิยาม, คำอธิบายศัพท์, ความหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
annotate(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมายเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดความประกอบ. -annotative, annotatory adj. -annotator n.
annotation(แอนโนเท' เชิน) n. การทำหมายเหตุประกอบ, การให้คำจำกัดความประกอบ (note)
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
define(ดิไฟน์') vt. ให้คำจำกัดความ,อธิบาย,บัญญัติศัพท์,ทำให้ชัดเจน,กำหนด,จำกัดวง, See also: definability n. ดูdefine definer n. ดูdefine
definition(เดฟฟินิช'เชิน) n. คำจำกัดความ,การกำหนด,การจำกัดวง,ความคมหรือความชัดของภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Definesคำจำกัดความ [การแพทย์]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
undefined termคำอนิยาม, ข้อความที่ไม่ให้คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any label, or definition, or who I'm supposed to be.นิยาม หรือ คำจำกัดความ หรือใครที่ฉันควรเป็น
My definition is correct.คำจำกัดความของฉันถูกต้อง
Well done, man, High five.คำจำกัดความของทรัพย์สินคืออะไร
Wait, wait, wait, this is payback because I made you think that I was retarded!คำจำกัดความของมนุษย์คืออะไร
The definition entails the rights there of and will be recognized in the terms set by the Commonwealth of Massachusetts.คำจำกัดความนั้นผูกพันถึงสิทธิ์ของมัน และจะเป็นไปตามข้อกำหนด ของรัฐแมสซาชูเสตส์
It was the first year of this frigging century as defined by an unknown colored coal stoker on the Virginianมันเป็นปีแรกของศตวรรษเฮงซวย ตามคำจำกัดความ ของช่างเครื่องผิวดำประจำเรือเวอร์จิเนี่ยน
Pardon me, but in Europe we have a different perspective on the American definition of friendship.ขออภัยด้วย แต่ในยุโรป เรามีมุมมองที่ต่างออกไป.. กับคำจำกัดความของมิตรภาพแบบอเมริกา
He... he defined beauty... he said it was a summation of the parts... working together in such a way in such a way... that nothing needed to added taken away or alteredเขา... เขาให้คำจำกัดความสวย... เขาว่า มันเป็นการรวมกันของส่วนต่างๆ..
According to reliable lnternet sources, the definition of an insane person,- ตามที่แหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือในอินเทอร์เน็ตว่าไว้ คำจำกัดความของคนที่วิกลจริต
Does the word "fired" have some whole other definition that I'm not aware of?โรคโลหิตจาง คำว่า"ไล่ออก"แปลว่าอะไร มีคำจำกัดความอย่างอื่นไหม
Well, by definition, that's just somebody who can't win, that wins.ดีเลย โดยคำจำกัดความที่ว่าเพียง ใครบางคนเท่านั้นจะสามารถเป็นผู้ชนะเกมส์นั้นได้
Depends how you define something.ขึ้นอยู่กับว่า คุณให้คำจำกัดความ ของคำว่า "บางอย่าง" ว่ายังไง?
That all depends on your definition of justice.ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับว่านาย ให้คำจำกัดความของความยุติธรรมยังไง
And what's your definition of an "old lady?"แล้วคำจำกัดความคำว่า"ยัยแก่"ของพวกเธอคืออะไร
An old common-law definition of murder. Common law?แต่นั่นช่วยเรื่องนึง ที่ตกอยู่ภายใต้คำจำกัดความ คำว่าฆาตกรรมตามกฎหมายจารีตประเพณีฉบับเก่า
That is the definition of duress.นั่นคือคำจำกัดความของการข่มขู่ครับ
Interesting definition of "honest."น่าสนใจตรงคำจำกัดความของ "ความซื่อสัตย์"
For your information, the Spinners were one of the defining pop bands of their time.ข้อมูลสำหรับคุณ the Spinners คือ หนึ่งในคำจำกัดความวงป๊อป ในยุคของพวกเขา
Conrad is a cunning man, and Lydia's the very definition of malleable.คอนราดเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ และลิเดียถือเป็นคำจำกัดความ ของคำว่าหัวอ่อน
If you were to describe Cassie in one word, what would that word be?ถ้าจะให้คำจำกัดความเคสซี่ด้วยคำหนึ่งคำ คำนั้นคือ
And that is definitely not how I talk to patient.และนั่นคือคำจำกัดความที่ ผมจะไม่พูดกับผู้ป่วย
Adolescence-- it's a 20th century invention.พวกวัยรุ่น นั่นมันคำจำกัดความของศตวรรษที่ 20
No, no, honey, honey, they're classy, they're not like us. They're good people I'm happy to see everyone has made a full recovery.และผมเชื่อว่า ศาลที่ทรงคุณธรรม โดยคำจำกัดความแล้ว
We're not really into labels.เราไม่เน้นคำจำกัดความ
There is no appropriate label.ยังไม่มีคำจำกัดความที่เหมาะสม
Uh-huh. That's a good description.เป็นคำจำกัดความที่ดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำจำกัดความ
Back to top