ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำคัดค้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำคัดค้าน*, -คำคัดค้าน-

คำคัดค้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำคัดค้าน (n.) retort See also: riposte, recrimination Syn. คำโต้, คำแย้ง Ops. คำยินยอม, คำสารภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
demurrern. ผู้คัดค้าน,ผู้แย้ง,คำคัดค้าน
launch(ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
English-Thai: Nontri Dictionary
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demurrerการคัดค้าน, คำคัดค้าน (ของจำเลยในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draw up the protestทำคำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objectionการคัดค้าน, คำคัดค้าน, ข้อคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
protest (n.) คำคัดค้าน Syn. denial, compliant Ops. agreement
protestation (n.) คำคัดค้าน
object (vt.) กล่าวคำคัดค้าน Syn. reject, oppose Ops. accept, admit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Obey all instructions without any protest and let him receive descendants, be respected and not be sick.ปฏิบัติตามคำสอนโดยปราศจากคำคัดค้านใดๆและให้ทายาทผู้สืบสกุลแก่เจ้าชาย, จงเคารพและมีสุขภาพที่แข็งแรง
Despite your endless protestations, your brother's a terrorist.อย่างไรก็ตาม คำคัดค้านของท่านก็ไม่สิ้นสุด น้องชายของท่านคือผู้ก่อการร้าย
I have no rebuttal to that statement.ฉันไม่มีคำคัดค้านใดๆ
That's okay. It's...นอกเหนือจากคำคัดค้านของฉัน โอ้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำคัดค้าน
Back to top