ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คาดค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คาดค่า*, -คาดค่า-

คาดค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดค่า (v.) appraise See also: estimate, evaluate, assess Syn. ตีราคา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คาดค่า
Back to top