ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คอยท่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คอยท่า*, -คอยท่า-

คอยท่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยท่า (v.) wait See also: await, tarry, look for Syn. รออยู่, รอคอย
English-Thai: Nontri Dictionary
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I always used to wait up for her, no matter how late.ฉันมักจะอยู่คอยท่านเสมอไม่ว่าจะดึกเเค่ไหน
Something's waiting now to pounce and how you'll - Screamรอคอยท่าหลอกหลอนให้ตกใจ
I... will wait for you, who holds my life in your hands, to return quickly.ข้า... จะคอยท่าน ชีวิตของข้าอยู่ในมือของท่าน โปรดกลับมาโดยเร็ว
We have anxiously awaited your return, my liege.เรารอคอยท่านมานานมา มายลอร์ด...
"with all that wait for Thee on earth,... ด้วยทั้งหมดนั้นจะคอยท่านอยู่ในโลก
You can play damsel in distress all you want, but one way or another, I'm gettin' us out of here.เธอจะเล่นบทสาวน้อยคอยท่าก็ตามใจ แต่ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ฉันจะพาเราออกไปจากที่นี่
[Speckles] Ten-four. I read you, Darwin. Five-by-five.ซาเบอร์กำลังจะเริ่มการปราศรัย จำไว้เวลาไม่คอยท่านะเพื่อน
I got the time, but the time don't pay it's all right, it's okayฉันมีเวลา แต่เวลาไม่คอยท่าใคร มันก็โอเคอ่ะ
I got the time, but the time don't pay it's all right, it's okayฉันมีเวลา แต่เวลาไม่คอยท่าใคร มันก็โอนะ
I got the time, but the time don't pay it's all right it's okayฉันมีเวลา แต่เวลาไม่คอยท่าใคร อ่ะนะ ฉันโอเคว่ะ
♪ I know time's running out now ♪#ฉันรู้เวลาไม่คอยท่า#
Clock is ticking, Mr. President.เวลาไม่คอยท่านะค่ะ ท่านประธานาธิบดี
You know I'm just playing with you, but come on, put a rush on it.คุณก็รู้ ผมแค่ล้อคุณเล่นนะ แต่ไม่เอาน่า เร่งมือหน่อย เวลาไม่คอยท่านะ ตกลงไหม
Stannis Baratheon, warrior of light, your sword awaits you.แสตนนิส บะราธเธียน นักรบแห่งแสงสว่าง ดาบของท่าน รอคอยท่านอยู่
Now he's daring us to stop him and the clock's still ticking.ตอนนี้ เขาท้าทายเราให้หยุดเขา และเวลาก็ไม่คอยท่า
The clock's ticking. Let's move.เวลาไม่คอยท่า ไปได้แล้ว
He's going to stay in Dorne.เขาจะคอยท่าอยู่ที่ดอร์น
Ride east. Your sister's waiting for you.ไปทางพระอาทิตย์ขึ้น พี่สาวของท่านกำลังรอคอยท่านอยู่
Time's ticking, petty officer.เวลาไม่คอยท่านะ คุณจ่า
Eggsy, come on. Time is not our friend.เอ็กซี่เร็วเข้าเวลาไม่คอยท่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คอยท่า
Back to top