ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่รัดกุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่รัดกุม*, -ความไม่รัดกุม-

ความไม่รัดกุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่รัดกุม (n.) recklessness See also: heedlessness, carelessness Syn. ความสะเพร่า, ความไม่รอบคอบ Ops. ความรอบคอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่รัดกุม
Back to top