ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความแร้นแค้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความแร้นแค้น*, -ความแร้นแค้น-

ความแร้นแค้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแร้นแค้น (n.) lack See also: shortage, deficiency Syn. ความยากแค้น, ความขาดแคลน Ops. ความร่ำรวย, ความรวย
English-Thai: Nontri Dictionary
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
destitution (n.) ความแร้นแค้น See also: ความยากจน, ความอดอยาก Syn. pennilessness, pauperism
impoverishment (n.) ความแร้นแค้น See also: ความยากจน, ความยากจน Syn. poverty
pauperism (n.) ความแร้นแค้น See also: ความยากจน, ความอดอยาก Syn. pennilessness
pennilessness (n.) ความแร้นแค้น See also: ความยากจน, ความอดอยาก Syn. pauperism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความแร้นแค้น
Back to top