ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเอ็นดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเอ็นดู*, -ความเอ็นดู-

ความเอ็นดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเอ็นดู (n.) kindness See also: pitifulness, sympathy, graciousness Syn. ความเมตตา, ความกรุณา Ops. ความโหดร้าย, ความทารุณ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chuck (vt.) ตบเบาๆ (ด้วยความเอ็นดู) Syn. pat, tap
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shelly. It's a pet name.เชลลี่ มันเป็นชื่อแสดงความเอ็นดู
I did not come here today seeking your affection.วันนี้ข้าไม่ได้มาหา ความรักความเอ็นดูจากท่าน
Boo Boo is a term of endearment.บูบู้เป็นชื่อเรียกด้วยความเอ็นดูไง อ๋อ ฉํนรู้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเอ็นดู
Back to top