ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเสื่อมชื่อเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเสื่อมชื่อเสียง*, -ความเสื่อมชื่อเสียง-

ความเสื่อมชื่อเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเสื่อมชื่อเสียง (n.) dishonour See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium Syn. ความเสื่อมเสีย, ความไร้ยศ, ความอับอายขายหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเสื่อมชื่อเสียง
Back to top