ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเลื่อมใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเลื่อมใส*, -ความเลื่อมใส-

ความเลื่อมใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเลื่อมใส (n.) faithfulness See also: believability, conviction Syn. ความเชื่อ, ความนับถือ, ความศรัทธา
ความเลื่อมใสศรัทธา (n.) faithfulness See also: believability, conviction Syn. ความเลื่อมใส, ความศรัทธา, ความนับถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
impiety(อิมไพ' อิที) n. การขาดความเลื่อมใสศรัทธา, การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ (lack of piety)
jihad(จิฮาด) n. สงครามพิทักษ์ศาสนามุสลิม,การต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความเลื่อมใสหลักการหรือความคิด, Syn. jehad
piety(ไพ'อิที) n. ความเคร่งครัดในทางศาสนา,ความเลื่อมใสบูชา,ความมีศรัทธาอันแก่กล้า,คำพูดความเชื่อหรือพฤติการณ์ที่มีศรัทธาอันแก่กล้า
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน
proselyte(พรอส'ซิไลทฺ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนลัทธิ,ผู้เปลี่ยนความเลื่อมใส. vi.,vt. เปลี่ยนศาสนา,เปลี่ยนลัทธิ,เปลี่ยนความเลื่อมใส
proselytise(พรอส'ซะลิไทซ) vt.,vi. เปลี่ยนศาสนา,เปลี่ยนลัทธิ,เปลี่ยนความเลื่อมใส., See also: proselytiser,proselytizer n., Syn. convert,persuade
proselytize(พรอส'ซะลิไทซ) vt.,vi. เปลี่ยนศาสนา,เปลี่ยนลัทธิ,เปลี่ยนความเลื่อมใส., See also: proselytiser,proselytizer n., Syn. convert,persuade
religion(รีลิจ'เจิน) n. ศาสนา,ลัทธิ,ความเลื่อมใสในศาสนา,เรื่องศาสนา,กลุ่มนักบวช,ความเลื่อมใส,ชีวิตในศาสนา,ธรรมะ,หลักธรรม, See also: religions n. พิธีศาสนา,ความเคร่งครัดในศาสนา
veneration(เวนนะเร'เชิน) n. ความเคารพ,ความเลื่อมใส,ความนับถือ,การแสดงความเคารพ,การแสดงความนับถือ., See also: venerational adj. venerative adj. veneratively adv. venerativeness n., Syn. awe,reverence
English-Thai: Nontri Dictionary
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
piety(n) ความใจบุญ,ความศรัทธา,ความเลื่อมใส
veneration(n) การนับถือ,ความเคารพ,ความเลื่อมใส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Americanism (n.) ความเลื่อมใสอเมริกา
religiosity (n.) ความเลื่อมใสในลัทธิหรือศาสนา
religiousness (n.) ความเลื่อมใสในลัทธิหรือศาสนา
impiety (n.) การขาดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา See also: การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ Syn. irreverence Ops. reverence
irreverence (n.) การขาดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา See also: การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ Ops. reverence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They mock our humility and our piousness.พวกเขาเยาะเย้ยความเป็นมนุษย์ และความเลื่อมใสของเรา
The gratitude of the people of Westeros for helping to end this war, the adoration of the King for bringing the Vale back into the fold... and Harrenhal.ความซาบซึ้งจาก ผู้คนทั่วเวสเตอรอส ที่ช่วยให้สงคราม ครั้งนี้จบลง ความเลื่อมใสจากกษัตริย์ ที่นำเวลกลับมาร่วมด้วยอีกครั้ง
He was sent here by people better equipped to judge his godliness than you.คนที่ส่งตัวหมออาร์เดนมา ตัดสินเรื่องความเลื่อมใสในศาสนาของหมอ ได้ดีกว่าซิสเตอร์
Cleanliness is, after all, next to godliness.ยังไงความสะอาด ก็อยู่คู่กับความเลื่อมใสในศาสนาก็แล้วกัน
Enough with this religious bullshit already.พอกันทีกับไอ้ความเลื่อมใส ปัญญาอ่อนพวกนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเลื่อมใส
Back to top