ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเร่งรีบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเร่งรีบ*, -ความเร่งรีบ-

ความเร่งรีบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเร่งรีบ (n.) urgency Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ Ops. ความเชื่องช้า
ความเร่งรีบ (n.) haste See also: swiftness, speed, alacrity, dispatch, briskness Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ Ops. ความเชื่องช้า, ความชักช้า
ความเร่งรีบ (n.) haste See also: expedition, hurry, rush, rapidity Ops. ความเชื่องช้า, ความชักช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
precipitance(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
precipitancy(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ,ความเร่งเร้า,ความเร่าร้อน,ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน,urgencies ความรีบด่วน,เรื่องรีบด่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hustle(n) ความรีบ,ความเร่งรีบ,การเร่งรัด
quickness(n) ความไว,ความเร็ว,ความเร่งรีบ,ความรวดเร็ว
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What haste... causes thee to jangle thy bells so?ความเร่งรีบจะทำให้ระฆังเจ้าดังนะ
Those urges were dangerous...ความเร่งรีบนั้นเป็นอันตราย
A matter of great urgency."เป็นเรื่องของความเร่งรีบ. "
Although the building is usually credited to Agrippa of Damascus..."ฉันค้นหาศาสตราจารย์โร Langdon. เป็นเรื่องของความเร่งรีบ. " พวกเขากล่าวว่าจะแสดงที่.
I imagine that when the Bouviers and the Kennedys first broke bread, there was a similar sense of joy and urgency.ผมนึกถึง โบเวียร์ และ เคนเนดี้ ช่างคล้ายกัน ในความสุขและความเร่งรีบ
* 'Cause we seem to understand the urgency **ดูเหมือนว่าเราจะเข้าใจ ความเร่งรีบ*
Compare to Ji Hyun's matter,เมื่อได้เห็นความเร่งรีบของจีฮยอนแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเร่งรีบ
Back to top