ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเมามัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเมามัว*, -ความเมามัว-

ความเมามัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเมามัว (n.) intoxication See also: indulgence, infatuation, blindness Syn. ความหลงระเริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเมามัว
Back to top