ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเพิกเฉย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเพิกเฉย*, -ความเพิกเฉย-

ความเพิกเฉย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเพิกเฉย (n.) neglect See also: overlook, carelessness, inattentiveness, disregard Syn. ความไม่เอาใจใส่ Ops. ความสนใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง
nonchalance(n) ความเพิกเฉย,ความเมินเฉย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inattentiveness (n.) ความเพิกเฉย See also: ความไม่เอาใจใส่, ความไม่สนใจ, ความละเลย Syn. carelessness, heedlessness Ops. attentiveness, care, heed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will never understand the Boston clan and your blatant disregard for manners.ข้าคงไม่มีทางเข้าใจตระกูลบอสตันและ ความเพิกเฉยต่อมารยาททางสังคมของเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเพิกเฉย
Back to top