ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นธรรม*, -ความเป็นธรรม-

ความเป็นธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นธรรม (n.) fairness See also: justification Syn. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม Ops. ความไม่เป็นธรรม, ความอยุติธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
English-Thai: Nontri Dictionary
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
spontaneity(n) ความคล่อง,ความเป็นปกติวิสัย,ความเป็นธรรมชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fair๑. งานแสดง (สินค้า)๒. โดยชอบธรรม, ด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
merit ratingการกำหนดอัตราตามความเป็นธรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairnessความเป็นธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
naturalness (n.) ความเป็นธรรมชาติ Syn. ease, realism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fairness in not taking sides in fights, quarrels, debates, etc. =- .ความเป็นธรรมในการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในการต่อสู้ วิวาท หรือโต้แย้ง ฯลฯ=.
All right, they've gone.ความเป็นธรรมไม่มีอีกต่อไปแล้ว
Alas, she is more fair than thee.อนิจจาเธอมีความเป็นธรรม มากขึ้นกว่าเจ้า
And you'll receive fair treatment.และคุณจะได้รับความเป็นธรรม
They say you're responsible and that you're a person who stands up for justice!แล้วยังเป็นข้าราชการที่เต็มไปด้วยความเป็นธรรม!
Perhaps I can ensure a fair trial for Will if he returns.พ่ออยู่นี่ วิลล์ยังได้รับ ความเป็นธรรมมั่ง .. ถ้าเขากลับมา
But you want justice?แต่ถ้าคุณต้องการความเป็นธรรม คุณบินอยู่กลางฟ้า
He's talking about mind-reading and spontaneous regeneration.เขาพูดถึงการอ่านความคิด การปฏิรูปจากความเป็นธรรมชาติ
She'll have justice, and this time, everything will be fine,เธอจะได้รับความเป็นธรรม และเวลานี้ ทุกคนจะพบกับความสุข
"Do justice to me.""ให้ความเป็นธรรมต่อฉัน"
It would be unjust to punish him without determining the extent of his involvement in the affairขอฝ่าบาทได้โปรด ให้ความเป็นธรรมกับเขา ได้โปรดตัดสินโดยละเว้นเรื่อง ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับนาง
How can there be justice and equity between people whose only tools are their hands and those who harvest their crops with a machine and state subsidies?จะมีความเป็นธรรมและ ความเท่าเทียมได้อย่างไร? ระหว่างคนที่มีเพียงสองมือใช้ทำงาน กับคนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องจักร และได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ?
See, May is all about what's proper.เห็นมั้ย มันอาจจะเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติ
And to get justice for lundy,มาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ลันดี้
And yet we go forward to defend the human race and all that is good and just in our world.และจะก้าวไปด้วยกัน เพื่อปกป้องมวลมนุษย์... ... ผดุงสิ่งดีงาม และความเป็นธรรมในโลก
Our country demands justice.ประเทศเราต้องการความเป็นธรรม
On your personal scale of temporal justice,ในระดับนิยามของความเป็นธรรมชั่วคราวของคุณ
I believe in a fair and just land.ข้าเชื่อมั่นในแผ่นดินที่เคารพ ในความเป็นธรรมและกฎหมาย
Well, actually, his spontaneity is one of the things I love about him.จริง ๆ แล้ว ความเป็นธรรมชาติของเขา เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันรักเขา
His zealotry has lead to the senseless death of Andres Quintana, and this office will use everything in its power to see him brought to justice.ความคลั่งไคล้ของเขาเป็นเหตุของการตาย อย่างไร้เหตุผลของ แอนเดรส ควินทาน่า และสำนักงานนี้จะพยายามอย่างสุดกำลัง ที่จะหาตัวเขาเพื่อความเป็นธรรม
And his victims share similar features and backgrounds, and we believe that they represent someone whom the unsub thinks has wronged him, and he's taking out his rage on them.และเหยื่อของเขามีลักษณะหน้าตา และภูมิหลังคล้ายๆกัน และเราเชื่อว่าพวกเขา เป็นตัวแทนของใครบางคน ที่คนร้ายคิดว่าเขา ไม่ได้รับความเป็นธรรม
♪ if you love me ♪ But two wrongs can never make a right because two wrongs can never equal each other.ถ้าคุณรักฉัน#9834; แต่ผิดซ้ำสอง ไม่อาจสร้างความเป็นธรรม
Against my advice, Ms. Grayson is being more than fair here.ขอค้านคำแนะนำ คุณเกร์ยสัน ได้พยายามให้ความเป็นธรรมมากที่สุดในที่นี้
All I ask is that justice be served.ผมแค่ร้องขอความเป็นธรรม
The interest of justice requires you to stay the defendant's execution pending exploration of the newly discovered evidence.เพื่อความเป็นธรรม ท่านจะต้อง ยับยั้งการประหารจำเลย เพื่อตรวจสอบหลักฐานใหม่ที่เพิ่งค้นพบ
What good have you done to yell?นายอยากได้ความเป็นธรรมใช่มั๊ย?
Please tell me you're going to appeal to my humanity.บอกทีว่า กำลังจะขอร้องความเป็นธรรมของข้า
And to be fair, your, uh, circus clown of a boss did try to spare you for all of, what, about 15 secondsและเพื่อความเป็นธรรม ลูกน้องผู้ซื่อสัตว์ของเจ้านายคุณ ได้พยายามที่จะละเว้นคุณไว้อยู่ประมาณ เท่าไหร่นะ เอ่อ - ประมาณ 15 วินาที
He was an investment banker trying to get back to nature.เขาเคยเป็นนักวาณิชธนกิจ(นักลงทุน) พยายามคืนสู่ความเป็นธรรมชาติ
Consider this my righteous delivery of powerful vengeance.นี่คือความเป็นธรรมในการแก้แค้นของผม
Delivering justice outside the law.ปลดปล่อยความเป็นธรรม นอกเหนือกฏหมาย
They watch over all of us, ready to dole out mercy or justice.พระองค์เฝ้ามองเราทุกคน พร้อมประทานความการุณย์ หรือความเป็นธรรม
Bruce, let's be fair.บรูซ ให้ความเป็นธรรมด้วย
They don't care if it's justified.พวกเขาไม่สนใจความเป็นธรรม
Things were hectic in the capital today... as the Lucian government announced full acceptance... of what some are criticizing as the unilateral peace terms... proposed by Chancellor Izunia of Niflheim.เป็นที่ถกเถียงกัน ในนครหลวงวันนี้ หลังรัฐบาลลูซิส ประกาศยอมรับ ข้อตกลงเจรจาสงบศึก ที่บางฝ่ายเห็นว่า ไม่มีความเป็นธรรม
Never show weakness, lest you forgo the hand of justice.ว่าอย่าเผยจุดอ่อนให้เห็น หากอยากได้รับความเป็นธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นธรรม
Back to top