ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเท่าเทียมกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเท่าเทียมกัน*, -ความเท่าเทียมกัน-

ความเท่าเทียมกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเท่าเทียมกัน (n.) equality See also: impartiality, fairness Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค
English-Thai: HOPE Dictionary
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality
English-Thai: Nontri Dictionary
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน
parity(n) ความเท่าเทียมกัน,ความคล้ายคลึงกัน,ความเสมอกัน,ดุลยภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oweltyความเท่าเทียมกัน, การทำให้มูลค่าเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coequality (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. coordination
equation (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความสมดุล Syn. balance, equality, equivalence
equivalence (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความสมดุล Syn. balance, equality
equivalence (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equality, eventness
eventness (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equivalence, equality
parity (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equivalence, equality, eventness
isodynamic (adj.) เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางกำลังอำนาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know that the equity of aristocratic blood is not appreciated by most communists.ผมรู้ว่าคอมมิวนิสต์ ไม่ชื่นชมปรัชญา ความเท่าเทียมกัน ของอริสโตเติ้ล
We have to save each other, because all victims are equal.เราต้องบันทึกแต่ละอื่น ๆ เพราะผู้ประสบภัยทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
I went with my big sister amber to March for their equal rights.ฉันไปกับพี่สาวของฉัน เอ็มเบอร์ เพื่อเดินขบวนสำหรัยการเรียกร้องสิทฺธิความเท่าเทียมกัน
Welcome to the age of equality.ขอต้อนรับสู่ยุคสมัยแห่งความเท่าเทียมกัน
Why would we seek equal rights?ทำไมเราต้องตามหา ความเท่าเทียมกันด้วยล่ะ?
Eileen McCleod? She's a sport.ผมสามารถช่วยสามีท่านได้ แต่เพื่องาน ผมต้องการการเชื่อใจและความเท่าเทียมกัน
I thought you believed in equality?ข้าคิดว่าท่านเชื่อในความเท่าเทียมกัน
Any person printing, publishing or circulating written matter urging for public acceptance or social equality between whites and Negroes is subject to imprisonment."บุคคลใดที่เขียน ตีพิมพ์ เผยแพร่ ยั่วยุให้เกิดการยอมรับ หรือความเท่าเทียมกัน ระหว่างคนขาวกับนิโกร มีโทษต้องจำคุก"
I'm restoring balance to the universe.ฉันกำลังสร้างความเท่าเทียมกัน
You stand in front of one of Pollock's works, the chaos fades away and you see the discipline, the balance of restraint and abandon.นายกำลังยืนอยู่ข้างหน้า หนึ่งในงานของ พอลล็อค นะ ความยุ่งเหยิงจางหายไป และก็มองเห็นความเป็นระเบียบ มีความเท่าเทียมกันระหว่าง ความยับยั้งชั่งใจและปล่อยวาง
But treaties of this nature seldom form with an equality of power.แต่สนธิสัญญาในลักษณะนี้ มักไม่เกิดความเท่าเทียมกันของอำนาจ
Their sudden appearance and equally sudden disappearance...พวกเขาปรากฎตามทันทีทันใด และความเท่าเทียมกันก็หายไปอย่างรวดเร็ว
What if I found someone to invest new equity capital?ถ้าเกิดฉันเจอใครบางคน ที่จะทำให้เมืองนี้มีความเท่าเทียมกันล่ะ
So, listen, do you remember when I said the similarities of the equations of general relativity and hydrodynamics suggest you could find the equivalent of Unruh radiation in a large body of water?นี่ ฟังนะ จำได้ไหมผมเคยพูดว่า ความคล้ายกันในความเท่าเทียมกัน ของความเหมือนกันโดยทั่วไป/Nและการนำเสนอทฤษฎืของเหลว
No need to get started on one of your socialist riffs.อย่าเริ่มเรื่องความเท่าเทียมกันนั่นดีกว่านะ
This is where people came to get news, to launch new ventures, and to debate ideas.ซึ่งเป็นที่ที่คนมาเพื่อให้ได้ข่าว เพื่อเปิดกิจการใหม่และ ความคิดที่จะอภิปราย ร้านกาแฟเป็นโอเอซิสของ ความเท่าเทียมกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเท่าเทียมกัน
Back to top