ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเชื่อมั่นในตนเอง*, -ความเชื่อมั่นในตนเอง-

ความเชื่อมั่นในตนเอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเชื่อมั่นในตนเอง (n.) self-confidence See also: confidence, assurance, self-possession Syn. ความมั่นใจในตนเอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-assurance (n.) ความเชื่อมั่นในตนเอง See also: ความมั่นใจในตนเอง, ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน Syn. daring, independence, self-respect, self-esteem
self-confidence (n.) ความเชื่อมั่นในตนเอง See also: ความมั่นใจในตนเอง, ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน Syn. daring, independence, self-assurance, self-respect, self-esteem

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเชื่อมั่นในตนเอง
Back to top