ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเก่งกล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเก่งกล้า*, -ความเก่งกล้า-

ความเก่งกล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเก่งกล้า (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ Ops. ความขลาด, ความกลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเก่งกล้า
Back to top