ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความอาจหาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความอาจหาญ*, -ความอาจหาญ-

ความอาจหาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอาจหาญ (n.) bravery See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude Syn. ความกล้า, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย Ops. ความขี้ขลาด
ความอาจหาญ (n.) bravery See also: courage, boldness Syn. ความกล้า, ความองอาจ
English-Thai: HOPE Dictionary
daring(แด'ริง) n. ความกล้า,ความอาจหาญ adj. กล้า,อาจหาญ,กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave,bold
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery,strength,skill
valiancy(แวล'เยินซี) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. valiance
valo(u) r (แวล'เลอะ) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. courage,bravery,heroism ###A. cowardice,fear
English-Thai: Nontri Dictionary
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Leonidas, my compliments and congratulations.แม้ติดที่ความจองหอง เหลือทนของท่านบ้าง สมมติเทพมาเพื่อสรรเสริญ ความอาจหาญ
Both of you showed valorเธอทั้งคู่แสดงถึงความอาจหาญ
And the biggest thing is that they're brutally honest.และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พวกเขามีความอาจหาญและซื่อสัตย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความอาจหาญ
Back to top