ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความอัตคัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความอัตคัด*, -ความอัตคัด-

ความอัตคัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอัตคัด (n.) poverty See also: indigence Syn. ความขาดแคลน Ops. ความร่ำรวย
ความอัตคัด (n.) lack See also: shortage, deficiency Syn. ความขัดสน Ops. ความอุดมสมบูรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pinch (n.) ความอัตคัด See also: ความขัดสน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความอัตคัด
Back to top