ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสุรุ่ยสุร่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสุรุ่ยสุร่าย*, -ความสุรุ่ยสุร่าย-

ความสุรุ่ยสุร่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสุรุ่ยสุร่าย (n.) extravagance See also: lavishness, prodigality Syn. ความฟุ่มเฟือย Ops. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่
ความสุรุ่ยสุร่าย (n.) luxury See also: lavishness, prodigality, extravagance, wastefulness Syn. ความฟุ้งเฟ้อ Ops. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
prodigality(พรอดดะแกล'ลิที) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
profusion(พระฟิว'เชิน) n. ปริมาณที่มากมายเกินไป,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. excess ###A. scarcity
English-Thai: Nontri Dictionary
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย
prodigality(n) ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
profligacy(n) ความเสเพล,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความหลงระเริง
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prodigalityความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสุรุ่ยสุร่าย
Back to top