ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสัมพันธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสัมพันธ์*, -ความสัมพันธ์-

ความสัมพันธ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสัมพันธ์ (n.) relation See also: association, involvement, connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน, ความข้องเกี่ยว
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม (n.) culture relativity
ความสัมพันธ์ทางสังคม (n.) social relationship
English-Thai: HOPE Dictionary
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
block diagramแผนภาพบล็อก หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล
causality(คอแซล'ลิที) n. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล,คุณสมบัติที่ทำให้เป็นสาเหตุได้,สิ่งที่เป็นสาเหตุ
causation(คอเซ'เชิน) n. การทำให้เกิดขึ้น,ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สาเหตุ
cause-and-effectadj. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
complicity(คอมพลิส'ซิที) n. การเป็นผู้ร่วมงาน,การเป็นผู้สมคบ,ความสัมพันธ์ที่ร่วมกันกระทำความผิด
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง,ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน,ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน
correlation(คอริเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์กัน,การเกี่ยวพันกัน,ภาวะที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelation
ecosystem n.ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
data packetกลุ่มข้อมูลกลุ่มหมายถึง ข้อมูลจำนวนหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวเดียวกัน ใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (data communication) เช่น packet switching บางทีใช้ packet เฉย ๆ ก็ได้
dealing(s) (ดีล'ลิงซฺ) n.,pl. ความสัมพันธ์,ธุรกิจ
ecology(อีคอล'โลจี) n. นิเวศวิทยา,สาขาสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม, Syn. oecology, See also: ecologic,ecological adj. ecologist n.
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
filial(ฟิล'เลียล) adj. (เกี่ยวกับ) บุตรหรือธิดา,ความสัมพันธ์บุตรกับพ่อแม่,พันธุกรรม,รุ่นลูกรุ่นหลาน., See also: filially adv. filialness n.
filiate(ฟิล'ลีเอท) vt. พิสูจน์ความเป็นพ่อหรือแม่ของ,มีความสัมพันธ์กับ, See also: filiation n.
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis
foreign affairsการต่างประเทศ,เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
fraternity(ฟระเทอ'นิที) n. องค์การหรือสมาคมเชื่อมความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง,บุคคลในกลุ่มอาชีพเดียวกัน,ความเป็นพี่เป็นน้อง
full bloodn. ความสัมพันธ์ทางสายเลือดทั้งพ่อและแม่
homologousadj. ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน, Syn. analogous
homology(ฮะมอล'โลจี) n. ภาวะที่คล้ายคลึงกัน,ภาวะที่มีความสัมพันธ์เดียวกัน,ความเหมือน
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
interrelate(อินเทอริเลท') vt.,vi. (ทำให้) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, See also: interrelation n.
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
kinship(คิน'ชิพ) n. ความเป็นญาติมิตร,ความสัมพันธ์ทางครอบครัว,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ,ความสัมพรรค, Syn. blood,family,affinity
liaison(ลิเอซอน',ลี'อะซอน,ลีเอ'เซิน) n. การติดต่อ,การติดต่อประสานงาน,ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย,การออกเสียงสัมผัส pl. liaisons, Syn. alliance,bond
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์
metapsychology(เมททาไซคอล'โลจี) n. จิตวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิตหรือเกี่ยวกับแหล่งของจิตในจักรวาล.
misalliance(มิสอะไล'อันซฺ) n. ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
packet(แพค'คิท) n. ห่อเล็ก ๆ ,มัดเล็ก ๆ ,หมายถึง กลุ่มข้อมูล (data packet) จำนวนหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน ใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (data communications)
English-Thai: Nontri Dictionary
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
connection(n) การติดต่อ,ความสัมพันธ์,การเกี่ยวข้อง,การเกี่ยวดอง,ญาติ
correlation(n) ความเกี่ยวพัน,ความสัมพันธ์,สหพันธ์
dealing(n) การค้า,การติดต่อ,ธุรกิจ,ความสัมพันธ์
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
relation(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ญาติพี่น้อง
relationship(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน
relevance(n) ความสัมพันธ์กัน,การเข้าเรื่อง,การเข้าประเด็น
respect(n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
filial relationความสัมพันธ์ฉันบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
habitual centric relation; acquired centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflexive relationความสัมพันธ์สะท้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relationความสัมพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rapprochement (Fr.)การกระชับความสัมพันธ์, การฟื้นสัมพันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Causal Associationความสัมพันธ์ทางสาเหตุ [การแพทย์]
Fiduciary Relationshipความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมอบความ [การแพทย์]
Intergroup relationsความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม [TU Subject Heading]
relationความสัมพันธ์, เซตของคู่อันดับ เช่น {(1,  2),  (2, 3),  (3, 4)} [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Bestialityพวกชอบสมสู่กับสัตว์,การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์,ประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ [การแพทย์]
Bisexualรักสองเพศ,มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ,รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
Coherence of Associationความสอดคล้องของความสัมพันธ์ [การแพทย์]
Commemorative Summitการประชุมสุดยอดหรือการประชุมระดับผู้นำประเทศ/หัวหน้า รัฐบาลในโอกาสครบรอบปีสำคัญ อาทิ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน [การทูต]
commensalismภาวะอิงอาศัย, ความสัมพันธ์แบบหนึ่งของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันนั้นและอีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใด เช่น กล้วยไม้ที่เกาะบนต้นไม้ใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coordinationการร่วมมือประสานงาน,การประสานงาน,การประสานรวมกัน,การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว,ความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะ,ร่วมมือกันประสานงาน,การทำงานประสานกัน [การแพทย์]
Edaphology ปฐพีวิทยาสัมพันธ์ วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่ง มีชีวิต โดยเฉพาะพืช การใช้ดินเพื่อการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดินที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช [สิ่งแวดล้อม]
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต
graph (of a relation)กราฟ (ของความสัมพันธ์), เซตของจุดในระนาบซึ่งแต่ละจุดแทนคู่อันดับในความสัมพันธ์นั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lichenไลเคน, สิ่งมีชีวิตสองชนิด ประกอบด้วยสาหร่ายและราอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์แบบภาวะที่ต้องพึ่งพา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Peaceful change (International relations)การเปลี่ยนแปลงเพื่อสันติภาพ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Pure Demography ประชากรศาสตร์พิสุทธิ์ ประชากรศาสตร์เชิงทฤษฎี เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างปรากฎการณ์ทางประชากรศาสตร์ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ ทางประชากรกับปรากฏการณ์อื่น [สิ่งแวดล้อม]
spider mapแผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[แผนผังใยแมงมุม], ผังที่ใช้สรุปความคิดรวบยอด โดยกำหนดหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหัวข้อรองและหัวข้อย่อย ตามลำดับ มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Underpopulated ประชากรน้อยเกินไป ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนประชากรกับทรัพยากร โดยจำนวนประชากรมีน้อยกว่าจำนวนทรัพยากร [สิ่งแวดล้อม]
Vienna Convention on Consular Relationsอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล
natural scienceวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิชาหรือความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งสามารถจะวัดได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสสารและพลังงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แต่มีหลายวิชาที่เป็นการศึกษาร่วมกันท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Relational Databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ฐานข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวนมาก แต่ละตารางอาจใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ การเก็บข้อมูลเป็นตารางๆ นี้นอกจากมีลักษณะสอดคล้องกับการใช้งานข้อมูลในชีวิตประจำวันเช่น ตารางเดินรถไฟแล้ว ยังมีพื้นฐานหลัการมาจากคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ หรือ relations ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Tectonics ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน วิชาธรณีวิทยาสาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะโครงสร้าง ของเปลือกโลกส่วนบนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ต่อกัน การกำเนิด และประวัติการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้ วิชานี้มีลักษณะใกล้เคียง กับวิชาธรณีวิทยาโครงสร้างมาก แต่แยกออกจากกันได้โดยวิชาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จะเน้นที่การศึกษาลักษณะโครสร้างขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Wind ลม คือมวลอากาศซึ่งเคลื่อนที่ไปโดยมีความสัมพันธ์ กับพื้นผิวโลก หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเคลื่อนที่ของมวลอากาศใกล้ผิวพื้นโลกใน แนวนอนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อใกล้ผิวโลกลมในแนวยืนจะ เกี่ยวข้องด้วยน้อยมาก หรือ หมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางและด้วยความเร็ว ต่างๆ กัน ทิศทางของลมทรายได้จากทิศซึ่งลมพัดเข้าหาตัวตามที่กำหนดไว้บนเข็มทิศ เช่น ลมใต้ จะเป็นลมพัดมาจากทิศใต้เข้าหาตัวเราความเร็วลมมักจะวัดเป็นกิโลเมตรต่อ ชั่วโมงแต่ในทะเลมักจะวัดเป็นนอต การวัดทิศและความเร็วลมใช้การไหวของกิ่งไม้และฝุ่นที่ฟุ้งไปในอากาศซึ่งเป็น อาการของลมพัด (จากพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concern (n.) ความสัมพันธ์
connection (n.) ความสัมพันธ์ Syn. association, relationship
relationship (n.) ความสัมพันธ์ See also: ความเกี่ยวข้องกัน Syn. association, connection
relativity (n.) ความสัมพันธ์
applicability (n.) ความสัมพันธ์กัน See also: ความเกี่ยวข้อง Syn. relevance, relationship
application (n.) ความสัมพันธ์กัน See also: ความเกี่ยวข้อง Syn. relevance, applicability, relationship
correlation (n.) ความสัมพันธ์กัน Syn. association, relationship
relevance (n.) ความสัมพันธ์กัน
liaison (n.) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว Syn. love affair
love affair (n.) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว
relationship (n.) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว Syn. affair, liaison
function (n.) ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น มีสัญลักษณ์คือ f
culture relativity (n.) ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
intimacy (n.) ความสัมพันธ์ทางเพศ Syn. sexual intercourse
fling (n.) ความสัมพันธ์ทางเพศในระยะสั้นๆ
cognation (n.) ความสัมพันธ์ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
communication (n.) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
misalliance (n.) ความสัมพันธ์ที่ไม่สมควร
non-aggression (n.) ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ทำสัญญาไม่โจมตีกัน
race relations (n.) ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาติที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His relationship with this company has been of long-standingความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then, maybe you could get some... information from Colin... and emphasize their unique bond, their shared history.แล้วก็ บางทีคุณสมารถที่จะให้ ข้อมุลบางอย่าง จาก คอลิน และเน้น ความสัมพันธ์ ที่พิเศษ มีประวัติร่วมกัน
Make no mistake, your relationships are the heaviest components in your life.คุณจะผิดพลาดไม่ได้ ความสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบที่หนักที่สุดในชีวิตของคุณ
Well, at the moment, Mr. Hughes, we're just trying to gather information.เอาล่ะในตอนนี้คุณฮิวส์ เรา อยากรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ เหล่านี้
Division doesn't allow relationships.ดิวิชั่น ห้ามไม่ให้มี ความสัมพันธ์ กัน
Yeah, talking. Communicating. Relationship stuff.ใช่ เรื่องคุย สื่อสารแลกเปลี่ยน ความสัมพันธ์ อะไรแบบเนี่ย
This crystal will absorb the moon's light, refract it onto the map, and identify the others in relation to its position.คริสตัลจะรับกับแสงจันทร์ หักเหเข้าหาแผนที่ และบ่งบอก ความสัมพันธ์ ไปที่ตำแหน่งของมัน
He didn't touch you or kiss you because he didn't want to start a relationship with you out of a lie.เขาไม่ได้แตะต้องคุณ หรือจูบคุณ เพราะเขาไม่ต้องการเริ่ม ความสัมพันธ์ กับคุณด้วยการโกหก
Can you describe the relationship between Snyder and Drake?คุณอธิบาย ความสัมพันธ์ ระหว่างสไนเดอร์กับเดรกได้มั้ย?
Trying to have a relationship with my brother?พยายามมี ความสัมพันธ์ กับน้องชายฉัน?
I've had way too many girls talk me back into relationships I wanted out of.พูดกับฉันกลับเข้าสู่ ความสัมพันธ์ ฉันอยากจะออกไปจากมัน
Malcolm, it's 2013. Interracial relationships are not a big deal anymore.มัลคอล์ก็ปี 2013 ความสัมพันธ์ Interracial ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไป
Come on now, it's 2013. Interracial relationships is not a big deal.มาตอนนี้ก็เป็นปี 2013 ความสัมพันธ์ Interracial ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่
Maybe that's what it's like for you, but, Katie and I have a different relationship.บางทีสำหรับเธอมันอาจจะเป็นยังงั้น แต่ ความสัมพันธ์ ระหว่างเคที่กับฉัน มันต่างกัน
Relations between the two countries are tense enough as it is.ความสัมพันธ์ ของทั้งสองประเทศ ก็ตึงเครียด เพียงพออยู่แล้ว
What kind of relationship did Roddy have with the teacher?ความสัมพันธ์ ของร้อดดี้กับครูเป็นแบบไหน?
Relationship? I ain't got no relationship with your ass!ความสัมพันธ์ ฉันไม่มีความสัมพันธ์กับแก
Relationship? No, they weren't having a...ความสัมพันธ์ ไม่ค่ะ พวกเขาไม่ได้
It's a big step, if our relationship were remotely real.ความสัมพันธ์ก็คืบหน้าไปอีก ถ้าเราเป็นแฟนกันจริงๆ น่ะ
Old friendships can still be rekindled...ความสัมพันธ์ก็จะไม่มีวันจางหายไป
It's probably for the best.ความสัมพันธ์กันจริงๆหรืออะไรหรอกนะ
Relations with the Gungans are a little tense right now, but they trust General Kenobi like one of their own.ความสัมพันธ์กับชาวกันแกน ตอนนี้ตึงเครียดนิดหน่อย แต่พวกเขาไว้ใจนายพลเคโนบี เหมือนเป็นพวกพ้องของเขาเอง
Relationship with his father is worse than we imagined.ความสัมพันธ์กับพ่อของเขาจะเลวร้ายยิ่งกว่าที่เราคิด
What's her relationship with her daughter like?ความสัมพันธ์กับลูกสาวเธอล่ะ
Relationships with faculty are strictly forbidden.ความสัมพันธ์กับอาจารย์เป็นสิ่งที่ต้องห้าม
I agreed to throw this last-minute baby shower for Charlie,ความสัมพันธ์กับแฟนเธอคนนี้ มันไม่มีอนาคต
What was your relationship like with your mother?ความสัมพันธ์กับแม่ของคุณเป็นยังไง?
And screwed up things with Mum.ความสัมพันธ์กับแม่เละตุ้มเป๊ะ
My relationship with Hank didn't work out very well.ความสัมพันธ์กับแฮงค์มันไม่ดีเท่าไร
Relationships change.ความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนตามด้วยเช่นกัน
So too are the relationships I cultivate.ความสัมพันธ์ก็เหมือนกัน ผมฝึกฝนเอง
Dr.Reichs' relationship with Agent Andy is based on you and Booth.ความสัมพันธ์ของ ดร.ไรช์ กับสายลับแอนดี้ ก็เกิดจากคุณกับบูท
A king's hold on his people's a very fragile thing, Merlin.ความสัมพันธ์ของกษัตริย์กับราษฎร เป็นเรื่องบอบบางไปแล้ว เมอร์ลิน
A country's export and other country's imports exchange relationship is called...ความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนสินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศเรียกว่า
♪ In human relations, it's a turf war ♪ความสัมพันธ์ของคน มันเป็นสงครามที่โหดร้าย
It can still change. Isn't that the way it is?ความสัมพันธ์ของคนจะเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไป
A person with another person's relationship, even after many years and hardships togetherความสัมพันธ์ของคนอื่น แม้คบกันหลายปี ยังสามารถกลายเป็นมากกว่าเพื่อนได้เลย
Our family registry is a little complicated, so no good would come of rumors about it.ความสัมพันธ์ของครอบครัวเรามันค่อนข้างซับซ้อนน่ะ มันจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ ถ้าเรื่องของเราถูกเปิดเผย
"Student-teacher relations: How close is Too close? "ความสัมพันธ์ของครูกับศิษย์ ใกล้แค่ไหนคือใกล้เกินไป
Love relationships...ความสัมพันธ์ของความรัก
What kind of relationship was there between the 3 of you that caused so much jealousy?ความสัมพันธ์ของคุณ 3 คนเป็นยังไง คุณถึงได้เกิดอารมณ์หึงหวงขนาดนั้น

ความสัมพันธ์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
関係[かんけい, kankei] Thai: ความสัมพันธ์ English: relation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสัมพันธ์
Back to top