ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสมดุล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสมดุล*, -ความสมดุล-

ความสมดุล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมดุล (n.) equilibrium Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ดุลยภาพ
ความสมดุล (n.) equity See also: equality, state of balance, equilibrium Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอกัน, ความเสมอภาค
English-Thai: HOPE Dictionary
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
imbalance(อิมแบล'เลินซฺ) n. ภาวะที่ขาดความสมดุล
proportion(พระพอร์'เชิน) n. สัดส่วน,อัตราส่วน,ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ,ขนาดที่สัมพันธ์กัน, proportionsขนาดสัดส่วน มิติ,บัญญัติไตรยางค์,ความสมดุลกัน,การได้สัด-ส่วน,ความสมมาตร. vt. ทำให้เป็นสัดส่วน., See also: proportionment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน
equilibrium(n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
symmetry(n) ส่วนสัด,ความสมดุลย์,ความได้ส่วนกัน,ความสมมาตร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
homeostasisโฮมีโอสเตซิส, การที่ร่างกายสามารถรักษาภาวะในร่างกายให้คงที่ เช่น อุณหภูมิ ความดันเลือด ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น โดยไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม เช่น ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ภายในเ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
balance (n.) ความสมดุล Syn. equilibrium Ops. imblance, overbalance
counterpoise (n.) ความสมดุล See also: สภาพที่สมดุล Syn. balance
poise (n.) ความสมดุล See also: ดุลยภาพ Syn. balance, gravity
equilibrium (n.) ความสมดุลของร่างกาย Syn. balance, stability
equilibrator (n.) เครื่องมือที่ช่วยรักษาความสมดุล
equipoise (n.) สิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, the equa-- the--the equation?ใช่ ความสมดุล ใช่ความสมดุล...
The entire balance of power in the world about to shift, 2 guys can still have a stare-down over who gets the girl.ความสมดุล/Nของอำนาจทั้งโลกกำลังจะถูกสั่นคลอน แต่ผู้ชาย 2 คน ที่กำลังแย่งผู้หญิงคนเดี่ยวกันอยู่
Your balance is completely off.ความสมดุลของนายมันห่วยชะมัด
Art's balance has gone down another 280K.ความสมดุลของศิลปะได้ไปลง 280K อื่น.
This balance, reveals the path for the King.ความสมดุลนี้ เปิดเผยทางเดินของกษัตริย์
If it has to taste like this I don't care if my electrolytes are balanced or not.หากมีจะได้ลิ้มรสเช่นนี้ฉันไม่ สนใจ ถ้าอิเล็กของฉันมีความสมดุล หรือไม่
He's going to reconstruct the balance of terror, and open the ultimate can of worms.เขาจะสร้างความสมดุลของความหวาดกลัว และเปิดกระป๋องสูงสุดของหนอน
Rediscovered the perfection of the golden rectangle and pencilled it into his masterpieces.ค้นพบความสมดุล สมบูรณภาพของสี่เหลี่ยมมุมฉากทอง และได้ใช้มันในงานชิ้นสุดยอดของเขา
The result of the equation trying to balance itself out.ผลลัพธ์ของสมการ ก็คือสร้างความสมดุลย์
To be a good warrior, you must bring it all into balance.การจะเป็นนักรบที่ดีนั้น พวกเธอจะต้องรู้จักความสมดุลย์
The current depends upon a balance of salt and freshwater.กระแสน้ำมีความสมดุลระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม
You have to maintain the balance between good and evil.เจ้าจะต้องสร้างความสมดุลย์ ระหว่างความดีกับความชั่ว
The fate of humanity itself hangs in the balance.ชะตาของมนุษยชาติ แขวนอยู่บนความสมดุลย์
Feel your yonic energy balancing mine.รู้สึกถึงพลังโยนี(อวัยวะเพศหญิง)ของคุณมีความสมดุลกับของผม
She's necessary to maintain the boundsจำเป็นต้องมีเธอ เพื่อสร้างความสมดุล
I've run a blood sample, checked reflexes, hormone levels, blood pressure, balance.ผมตรวจผลเลือด ปฏิกริยา ระดับฮอร์โมน ความดันเลือด ความสมดุล
Now if we start to disrupt that perfect balance then life just begins to unravel.ตอนนี้ถ้าเราปล่อยให้มันกระจายออก จากความสมดุล ชีวิตก็จะเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิม
The right to direct private armies, to manage global affairs into stable equilibrium.สิทธิในการมีกองทัพ เพื่อจัดระเบียบโลกให้มีความสมดุล
Checkbook balanced, place spotless.บันทึกความสมดุลของสถานที่ ดูเป็นจุดๆ
Not everybody's created equal.ไม่ใช่ทุกคนที่สร้างความสมดุลย์ได้
Dozen years or so, my... nervous system, my cognitive skills, even my emotional balance...12 ปี หรือประมาณนั้น ระบบประสาทของฉัน การรับรู้ รึแม้แต่ความสมดุลย์ทางอารมณ์
A necessity to maintain balance in the world.ความจำเป็นของความสมดุล ในโลก
Our Earth relies on a balance, in which every being has a role to play and exists only through the existence of another being.โลกของเราอยู่บนความสมดุล, ซึ่งในทุกชีวิตมีบทบาทของมัน และการดำรงอยู่ของสิ่งหนึ่ง มีผลต่อการคงอยู่ของสิ่งอื่นๆ
He tends to push before winning balance. Crixus Let advantage on his back and you will be condemned.เพื่อจะโจมตี ก่อนที่จะถอนเท้ากลับเพื่อความสมดุล ครีซัส! เปิดจุดอ่อนที่ด้านหลัง
I need some balance, you know?ฉันอยากได้ความสมดุลย์ ฉันอยากมีบ้าน...
The laws of physics demand both sides of the equation balance.จากกฏความสมดุลทางฟิสิกข์
I've been trying to find some time to balance my... right thing for my family, club.ฉันพยายามคิดหาหนทาง ความสมดุลของฉัน... สิ่งที่ถูกต้องสำหรับครอบครัวของฉันและคลับ
But when i date someone, sex is usually part of the equation,แต่เมื่อฉันคบกับใคร เซ็กซ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสมดุล
That you are a well-balanced man who's in touch with his feminine side.คุณคือผู้ชายที่มีความสมดุล คนที่เข้าใจจิตใจของลูกผู้หญิงถึงภายใน
We were just trying to restore the balance.เราแค่้ต้องการสร้าง ความสมดุลของพลัง
You do the math. You're both part of the equation, both of you.คุณทำเรื่องเลขคณิต คุณทั้งสองคนเป็นส่วนหนึ่ง ของความสมดุล คุณทั้งสองคนเลย
You're part of the equation, and I cannot do it without you.คุณเป็นส่วนหนึ่งของความสมดุล
You're an affront to the balance of the universe, and you cause disruption on a global scale.พวกเธฮเป็นเหมือน คำปรามาส \ ต่อความสมดุลของจักรวาล และพวกเธอก่อให้เกิดความยุ่งยาก \ ระดับโลกเลยทีเดียว
Nature only recognizes balance and imbalance.ธรรมชาติจดจำเพียงแค่ ความสมดุลย์และไม่สมดุลย์
I intend to restore balance to our world.ฉันตั้งใจที่จะคืนความสมดุลย์ ให้กับโลกของเรา
One of them was always so much brighter than the other one, but they both managed to get straight As.คนใดคนนึง จะมีความฉลาดมากกว่าอีกคนนึง แต่ทังคู่ก็ควบคุมให้เกิดความสมดุลย์ได้
And this is a place of peace and balance.แล้วนี่คือสถานที่แห่งสันติและความสมดุล
The four forces we know and love in the world around us are gravity, electromagnetism -- those you've probably heard of.เพราะความสมดุลระหว่าง สี่แรงพื้นฐาน สี่กองกำลังที่เรารู้และความรัก ในโลกรอบตัวเรา
In fact, it could be nothing more than a roll of the cosmic dice.ไม่ว่าจะเป็นความสมดุล ของกองกำลังนี้ เป็นสัญญาณของการออก แบบที่ชาญฉลาด
Maybe electromagnetism is weaker, and perhaps gravity is way more powerful.แต่แต่ละจักรวาลกระเป๋า ในลิขสิทธิ์ของอลัน อาจจะมีความสมดุลที่แตกต่าง กันอย่างสมบูรณ์ของกองกำลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสมดุล
Back to top