ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความศรัทธา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความศรัทธา*, -ความศรัทธา-

ความศรัทธา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความศรัทธา (n.) faith See also: trust, belief Syn. ความเลื่อมใส, ความนับถือ, ความเชื่อถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
churchly(เชิร์ชฺ'ลี) adj. ทางธรรม,เกี่ยวกับโบสถ์,มีความศรัทธาในศาสนามาก, See also: churchliness n.
de fide(ด'ฟี'ดี) L. เกี่ยวกับความศรัทธา
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
English-Thai: Nontri Dictionary
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
piety(n) ความใจบุญ,ความศรัทธา,ความเลื่อมใส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bright-eyed (adj.) เต็มไปด้วยความสนใจและความศรัทธา
entrust to (phrv.) มอบให ้(ด้วยความไว้ใจหรือความศรัทธา) Syn. intrust to, trust to
trust to (phrv.) มอบให ้(ด้วยความไว้ใจหรือความศรัทธา) Syn. intrust to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You lose your faith too quicklyคุณหมดความศรัทธาเร็วเกินไปนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Call it faith.เรียกมันว่า ความศรัทธา เถอะ
Just belief. Just belief in the soul. Just...ความศรัทธา ความศรัทธาในจิตวิญญาณ แบบ...
A child's faith... Such sweet innocence.ความศรัทธาของเด็ก ช่างบริสุทธิ์อ่อนหวานนัก
Faith is a belief in something That cannot be proven.ความศรัทธาคือความเชื่อในบางสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้
Where's your faith, man.ความศรัทธาคุณอยู่ไหน เพื่อน
The faithful will be given untold riches in God's new kingdom...ความศรัทธาจะนำมาซึ่ง ความร่ำรวยอันประเมินมิได้ ในอาณาจักรใหม่ของพระเจ้า
That's real faith.ความศรัทธาอย่างแท้จริง
Faith in any sort of legal justice has never been any more comforting than a nightlight.ความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม ไม่เคยทำให้สบายใจเท่ากับแสงไฟยามค่ำคืนหรอก
Your loss of faith in humanity turns me on, as does the fact that your book was rejected by Simon Shuster and you were dropped by your agent.ความศรัทธาในความเป็นคนของเธอมันทำให้ฉันรู้สึก เหมือนกับความจริงที่ว่าหนังสือของเธอถูกปฏิเสธ โดยไซม่อนและชัสเตอร์ และที่ถูกเขี่ยทิ้งโดยเอเยนต์
Faith isn't magic. Anyone can do it.ความศรัทธาไม่ใช่มายากล ใครๆก็สามารถทำได้
Yet we have both fallen from the purer faith.ใช่เราทั้งคู่ต่างก็อยู่ห่างจากความศรัทธาที่บริสุทธิ
At my age, I'm prepared to take a few things on faith.อายุขนาดผม, ผมเตรียมพร้อมไว้แล้ว เพื่อตามหาบางอย่างที่เป็นความศรัทธา
His latest book, "Losing Faith,"หนังสือเล่มล่าสุดของ เขาสูญเสียความศรัทธา
And that's faith.และนั่นเป็นแหล่ะคือความศรัทธา
And then she went, with her unfailing faith.แล้วเธอก็จากไปด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม
Some of the best creative minds are employed to assure our faith in the corporate worldview.คนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุด ถูกจ้างมาเพื่อหาทางตอกย้ำความศรัทธาของเรา ในโลกทัศน์ของบรรษัท
And we simply cannot and will not be converted.คงไม่อาจและไม่มีวัน เปลี่ยนความศรัทธาได้หรอก
And he'll do to her what he did to me.เพราะความศรัทธาที่ถูกยัดเยียดให้ นางก็จะโดน... เหมือนกับที่ข้าโดน
Serve your master faithfully. Defend him with your life.จะส่งเสริมความศรัทธาของเจ้าเอง รักษาตัวด้วย
It's a symbol of our unity, a symbol of our faith.มันเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของพวกเรา สัญลักษณ์ของความศรัทธาของพวกเรา
The symbol of your faith?สัญลักษณ์ของความศรัทธา
And now these three remain, faith, hope and love.และตอนนี้เหล่านี้ 3 ยังคง, ความศรัทธา, ความหวังและความรัก.
Mr. Thorn, my beliefs really don't have anything to do with this.คุณธอร์น,ความศรัทธาของผม/Nจริงๆแล้วไม่เกียวอะไรกับเรื่องนี้
After that, you got to take a few leaps of faith.หลังจากนั้นต้องใช้ความศรัทธาสักหน่อย
I don't understand the blind faith you have in the man.ฉันไม่เข้าใจความศรัทธาที่พี่มีต่อพ่อเลย
Wait, this is supposed to be my pep talk.โอเค งั้นคุณควรมีความศรัทธาในตัวเอง แล้วคุณจะทำได้ดีขึ้น โอเค้?
You gotta have a little faith.ขอแค่เธอมีแค่ความศรัทธาซักเล็กน้อยก็พอ
While we're young And keep the faith# ขณะยังเยาว์ และคงความศรัทธา
But I know you've had rough times, too, and I always assumed that your faith had helped you get through them.แต่ฉันรู้ว่าคุณก็มีเวลาที่ลำบากด้วย ฉันก็เลยสรุปว่า ความศรัทธาช่วยให้คุณผ่านมันมาได้
Yes, I do. You were right. Faith shouldn't be blind.ต้องสิ คุณถูก ความศรัทธาทำให้มืดบอด
In faith and an idea that... something great is happening.ด้วยความศรัทธา ด้วยความคิดที่ว่า... เรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้น
Guided by faith,ถูกชักนำด้วความศรัทธา
I once put all my faithผมเคยทุ่มเทความศรัทธาทั้งหมด
Instead a test of faith.ที่จริงมันเป็นการทดสอบความศรัทธา
We are finally on the verge of becoming a bona fide religion... and your incompetence has thrown 20 years of careful planning down the tubes.เราใกล้จุดสุดท้ายที่จะเป็น ศาสนาแห่งความศรัทธาแท้จริง ความอ่อนหัดของพวกคุณทำลาย แผนที่วางไว้นานถึง 20 ปีของเรา
Have a little faith.ด้วยความศรัทธาที่เหลือน้อยเต็มที
Mary, you risked your life coming to court and were only spared because of my respect and affection for you.แมรี่ เจ้าเสี่ยงชีวิตมายังราชสำนัก แต่ข้าให้อภัย เพียงเพราะความศรัทธา และชื่นชมในตัวเจ้า
And that is what is lacking here, faith in the poor lad's story;และนั่นคือสิ่งที่ขาดหายไป ความศรัทธาในเรื่องราวของเด็กคนนี้
Is this about your religious calling?ใช่เรื่องเกี่ยวกับความศรัทธาที่ท่านเรียกหรือเปล่า?
Prayer is a sign of faith.การภาวนาเป็นสัญญาณถึงความศรัทธา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความศรัทธา
Back to top