ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความพอเหมาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความพอเหมาะ*, -ความพอเหมาะ-

ความพอเหมาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพอเหมาะ (n.) moderation See also: fit, appropriation, aptness, suitableness Syn. ความเหมาะเจาะ, ความพอดี
English-Thai: HOPE Dictionary
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Standard of Living มาตรฐานการครองชีพ ความพอเหมาะที่สุดทางเศรษฐกิจ การวัดจะใช้ค่าประมาณของรายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคน (real national income per capita) คือผลรวมของสินค้า และบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรรวมในเวลาเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความพอเหมาะ
Back to top