ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความพรั่นกลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความพรั่นกลัว*, -ความพรั่นกลัว-

ความพรั่นกลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพรั่นกลัว (n.) apprehension See also: panic, scare, terror, dread Syn. ความกลัว, ความหวาดกลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความพรั่นกลัว
Back to top