ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความผันผวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความผันผวน*, -ความผันผวน-

ความผันผวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความผันผวน (n.) fluctuation See also: undulation, swing, oscillation Syn. ความปั่นป่วน, ความผันแปร, ความเปลี่ยนแปลง Ops. ความแน่นอน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Price contingencyเงินสำรองเผื่อความผันผวนของราคา [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fluctuation (n.) ความผันผวน See also: การผันแปร Syn. oscillation, swing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little quantum fluctuation can make a bubble of space that starts small and then grows -- starts with low entropy and then increases in entropy, just like our Universe does.ความผันผวนของควอนตัมเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถทำให้ฟองของพื้นที่ที่เริ่มต้น เล็ก ๆ แล้วเติบโต เริ่มต้นด้วยเอนโทรปีต่ำแล้วเพิ่มขึ้น ในเอนโทรปี
Psychological spikes, morally questionable behavior?ความผันผวนทางจิต พฤติกรรมน่าสงสัยด้านคุณธรรม
Your salaries will fluctuates It is a simple, straightforward systemเงินเดือนของคุณจะมีความผันผวน มันเป็นเรื่องง่าย ระบบตรงไปตรงมา
Always had a weakness for volatility, risk and easy women.เพื่อประเมินความผันผวนและความเสี่ยง ของหุ้นที่เหมือนกับผู้หญิงง่ายๆ
WE CAN INFER THE COMPOSITION OF THE LAKE, OR THE EARLY UNIVERSE.สอบสวน ดับลยูแมป ช้าสร้างขึ้น กระเบื้องโมเสคของลูกน้อยของจักรวาล อ่านความผันผวนของเล็ก ๆ
We are surprised because there was missing wavelengths, missing fluctuation, missing low tones -- you know, like low notes.เรามีความประหลาดใจเพราะมีความ ยาวคลื่นที่ได้รับหายไป ความผันผวนหายไปหายไปเสียงต่ำ - คุณรู้ว่าชอบบันทึกต่ำ
Its varied and seemingly random symptoms, its resistance to both traditional and new age medicine, why Changnesia affects the memory but not the ability to make forced puns...มันมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้ ทั้งการแพทย์แผนโบราณ และสมัยใหม่ก็ใช้รักษาไม่ได้ ทำไมแชงนีเชียถึงส่งผลกระทบต่อความทรงจำ
This is a good example of the extreme contingency the chance nature of existence.นี่คือตัวอย่างที่ดี ของความผันผวนมาก ธรรมชาติโอกาสของการดำรงอยู่
My friend's meandering represents the short-term fluctuations, that's weather.หมายถึงระยะสั้นความผันผวน ที่สภาพอากาศ มันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ ที่จะคาดการณ์
The collapse of the venerable New York bank follows a tumultuous few months of market volatility and fear in the world economy.การล่มสลายของธนาคารที่ เคารพนิวยอร์ก ต่อไปนี้ไม่กี่เดือนป่วนของ ตลาด ความผันผวนและความ หวาดกลัวในเศรษฐกิจโลก
90%. 85%. Fluctuating...90% 85% มีความผันผวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความผันผวน
Back to top