ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความป่นปี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความป่นปี้*, -ความป่นปี้-

ความป่นปี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความป่นปี้ (n.) ruin See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน
ความป่นปี้ (n.) dissoluteness See also: worthlessness Syn. ความเละเทะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The swingsion disaster got Sue kicked off crew.ความป่นปี้ของสวิงเซชั่น ทำให้ซูโดนตะเพิดออกจากทีมงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความป่นปี้
Back to top