ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความปวดร้าวใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความปวดร้าวใจ*, -ความปวดร้าวใจ-

ความปวดร้าวใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปวดร้าวใจ (n.) distress See also: agony, suffering Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว
English-Thai: HOPE Dictionary
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow
English-Thai: Nontri Dictionary
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Must have been very hurtful.มันเป็นความปวดร้าวใจอย่างมาก
♪ Ain't nothing but a heartache ♪# ไม่มีอะไรเลย นอกจากความปวดร้าวใจ #
♪ Bye, bye, bye ♪ Ain't nothing but a heartache ♪- ไม่มีอะไรเลยนอกจากความปวดร้าวใจ #

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความปวดร้าวใจ
Back to top