ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความประพฤติดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความประพฤติดี*, -ความประพฤติดี-

ความประพฤติดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประพฤติดี (n.) conduct See also: behavior Syn. ความประพฤติ
English-Thai: HOPE Dictionary
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,มีนิสัยดี,มีความประพฤติดี
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี
well-doing(เวล'ดูอิง) n. ความประพฤติดี,การกระทำแต่ความดี,การกระทำที่ดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-behaved (adj.) ซึ่งมีความประพฤติดีเหมือนอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี Syn. well-mannered, refined Ops. ill-bred, impolite, rude
well-bred (adj.) ซึ่งมีความประพฤติดีเหมือนอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี Syn. well-behaved, well-mannered, refined Ops. ill-bred, impolite, rude
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had perfect grades,perfect record, and i said whatever i wanted,did whatever i wanted.ฉันได้เกรดดี ความประพฤติดี และฉันก็พูดอะไรก็ตาม ที่ฉัน ต้องการพูด อะไรก็ตามที่อยากทำ
I'm clean. Tell me, why me?ผมมีความประพฤติดี.บอกผมซิว่า ทำไมต้องเป็นผม
Well,if she's cvicted,even with good behavior,****.เอ่อ ถ้าเธอต้องโทษ แม้ว่ามีความประพฤติดี เธอต้องอยู่ในคุกไปอีก 15 ปี
Let me guess... um, good behavior? Stay away from me.เค้าปล่อยแกแล้วเหรอ ความประพฤติดีสิ?
18 months with good behavior.18 เดือนถ้าความประพฤติดี
Angels on earth, is what we'd like to call 'em.เพื่อให้มีความประพฤติดี แองเจิล ในโลกคือสิ่งที่เราต้องการที่จะเรียก 'em

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความประพฤติดี
Back to top