ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความประณีต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความประณีต*, -ความประณีต-

ความประณีต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประณีต (n.) meticulousness See also: meticulosity, scrupulousness Syn. ความละเอียดลออ Ops. ความหยาบ
English-Thai: HOPE Dictionary
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ,ความประณีต,ความงดงาม,ความละเอียด,ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
line printerเครื่องพิมพ์รายบรรทัดหมายถึง เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงชนิดหนึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ ในการพิมพ์นั้น จะจัดเรียงตัวอักขระตลอดทั้งบรรทัดให้เสร็จก่อน จึงจะพิมพ์ลงบนกระดาษ และพิมพ์ได้ทีละบรรทัด เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะพิมพ์ได้เร็ว แต่ไม่มีความประณีต เช่น เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) โดยปกติจะพิมพ์ได้ประมาณ 600-1200 บรรทัดต่อนาที แต่บางเครื่องอาจพิมพ์ได้เร็วถึง 2,000 บรรทัดต่อนาทีก็มี ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือเมนเฟรม (mainframe) สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ มักใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ซึ่งพิมพ์ทีละตัวอักขระ หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ซึ่งพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า
nicety(ไน'ซิที) n. ความละเอียดละออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน,ความแม่นยำ,ความแน่นอน, Syn. exactness
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
English-Thai: Nontri Dictionary
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
minuteness(n) ความละเอียดลออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน
neatness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ความประณีต,ความเหมาะเจาะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conscientiousness (n.) ความประณีต See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน Syn. pedantry
meticulousity (n.) ความประณีต See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน
meticulousness (n.) ความประณีต See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน Syn. conscientiousness, pedantry
vulgar (adj.) ที่ขาดความประณีต See also: ที่ขาดความละเอียด Syn. gross, coarse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hurley, I got to check out that coffeemaker. Stay close.ฉันเดาว่า เธอจะต้องนุ่มนวล เธอรู้ ต้องมีความประณีต
The way you walk shows your personality type, whether you look or don't look at the art shows your level of refinement, whether you belong in an art museum or a club,ท่าทางที่คุณเดินบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ ไม่ว่าคุณจะดูงานศิลปะหรือไม่บ่งถึงความประณีต ว่าคุณเหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือคลับ
Mineral structures are exquisite, but they have a limited repertoire.โครงสร้างแร่มีความประณีต แต่พวกเขามีบุคลิกที่ จำกัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความประณีต
Back to top